؛جسد كودک 7 ساله در كيسه پالستيكی پيدا شد

Jahan e-Sanat - - News - حوادث

پيكر آتنا اصالني، كودك هفت ساله اردبيلي در پارسآباد مغان تشييع شد. آتنا 28 خرداد محل دستفروشي پدرش را به قصد آب خوردن يا دستشويي ترك كرده بود و براساس شواهد موجود از س//وي يكي از همس//ايگان به قتل رسيد. جسد او س//ه هفته بعد با بررسيهاي نيروي انتظامي در يك ساك و درحاليكه در بشكهاي پالستيكي در پاركينگ پنهان شده بود، پيدا شد.

پدر او دستفروشي ميكرد و آتنا گاهي به او كمك ميكرد. به گزارش ايلنا روز حادثه هم آتنا كنار بساط پدرش بود اما براي استفاده از دستشويي يا خوردن آب چند لحظهاي از پدر دور ميشود و ديگر برنميگردد. پس از اينكه خانواده موفق به يافتن آتنا نشدند، عكس او در شبكههاي اجتماعي و شهرهاي نزديك دست به دست ميشود به اميد اينكه خبري از او در اختيار خانوادهاش قرار گيرد اما سه هفته بعد جسد او در يك بشكه پالستيكي پر از خاك پيدا شد. بررسيها نشان ميدهد او در همان زماني كه ناپديد شده بود به قتل رسيده است.

نماينده مردم پارسآباد در مجلس شوراي اسالمي در رابطه با اين حادثه گفت: جنايتي هولناك در پارسآباد اتفاق افتاد كه پس از سه هفته كشف شده اس//ت. دختر بچهاي هفت ساله در ابتدا گم ميشود و اين مساله با تالش نيروهاي امنيتي، نظامي و اطالعاتي پيگيري ميشود. متاسفانه بعد از سه هفته جسد اين كودك كشف شد. البته عدهاي در اين خصوص دستگير شده بودند. مظنون اصلي نيز بازداشت شده بود اما داليل محكمي براي متهم كردن او وجود نداشت. در بين بازداشتشدگان شخص معتادي نيز وجود داشت كه خود را حلقآويز كرده بود و همين مساله در روند بررسي پرونده تاثير گذاشت چراكه اين سوال به وجود آمد كه اين شخص چرا خود را بعد از رسيدن مامورها حلقآويز كرده است. ماموران نيروي انتظامي با س//گهاي زندهياب در حال بررس//ي محل بودند كه متوجه حلقآويز ش//دن اين شخص در حياط خانه خود شدند. اين اتفاق يك معما براي مقامات پيگيريكننده بود.

شكور پورحسين ادامه داد: دوربين يكي از مغازهها لحظهاي كه آتنا از بس//اط پدرش دور ميش//د را ضبط كرده ب//ود اما دوربين بانكي كه در همان مس//ير و چندين متر آنطرفتر ب//ود تصويري از دختربچه را ضبط نكرده بود. دختربچه در فيلم از كنار مغازه رد نميش//ود و ب//ه همين خاطر به صاح//ب مغازه رنگرزي مش//كوك ميش//وند كه او را دستگير و مورد بازجويي قرار ميدهند.

وي در پاس//خ به اين س//وال كه بررس//ي دوربينه//اي بانك//ي و شناس//ايي مظنون و همچنين پيدا كردن جسد چرا سه هفته طول كش//يده، پاس//خ داد: بعضي از فيلمها را براي ريكاوري كردن فرستاده بودند. اينها تنها سرنخ بودند اما م//دارك كافي براي مقام قضايي به صورت جدي نبود تا طرف را متهم كند. پرونده چندبعدي بود كه بايد از چند جهت بررس//ي ميش//د و بايد داليل و مدارك كافي باشد تا فرد بازداشت و بازجويي شود. فيلم ديگري نيز بايد مورد بررسي قرار ميگرفت كه مربوط به مغازه روبهرويي بود اما صاحب مغازه در مسافرت بهسر ميبرد. براي همين بعد از بازگشت اين فرد فيلمها مورد بررسي قرار گرفت. بررسيهاي بيشترموجبشكبيشتربهفردرنگرزشدالبته فيل//م دليل محكمي نبود. در اين مدت دو بار دس//تور بازرسي مغازه و محل زندگي مظنون پرونده صادر شد. ماموران با حكم قضايي راهي آنجا شدند و همهجا را با دقت گشتند اما هيچ س//رنخي بهدست نيامد تا اينكه بعد از كشف جس//د در نزديكي خانه متهم؛ دليل محكمي عليه او كشف شد. روح پرتالطم و ناآرام خانواده آتنا و مردم پارسآباد نيازمند بررسيهاي دقيق و حكمي قابل اجراست. اين حادثه امنيت رواني منطقه را زير سوال برده و اميدواريم كه دستگاه قضايي با دقت و سرعت بيشتر اين پرونده را به نتيجهبرساند.

گفتني اس//ت اين حادثه احساسات مردم ش//هر پارسآباد مغان در اردبيل را به ش//دت جريحهدار كرد تا جايي ك//ه اهالي پارسآباد در واكنش به اين حادثه تكاندهنده با تجمع در محل ناپديدشدن آتنا خواهان اشد مجازات براي عامل اين جنايت شدهاند. مردم خشمگين با حمله به محل كار قاتل، مغازه او را به آتش كشيدند. گزارشهاي رسيده خبر از ايجاد جو امنيتي در اين شهر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.