35 گزينه براي شهرداري تهران

Jahan e-Sanat - - News -

منتخب شوراي شهر پنجم با تاكيد بر اينكه شوراي شهر پنجم براساس مطالبات مردم حركت ميكند، گفت: رويكرد شوراي شهر پنجم به گونهاي است كه دايره انتخاب گزينهها را به شدت باز گذاشته است تا كانديداها ديدگاههاي خود را مطرح كنند و ما بتوانيم بازخوردهاي مردم را نسبت به گزينههاي شهرداري شاهد باشيم.

زهرا نژادبهرام در پاسخ به سوال ايلنا كه اين شورا چه برنامهاي در راستاي مبارزه با فساد و رسيدن به شوراي شيشهاي مدنظر دارد، افزود: شفافيت، مهمترين ابزار براي رسيدن به شوراي شيشهاي است البته به دنبال آن هستيم كه بدانيم چرا طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران متوقف شد و داليلش هنوز برايمان ناواضح است. احتمال دارد دوباره اين مساله بررسي شودومطمئنباشيداقداماتواتفاقاترخدادهدر01 سالگذشتهرارصد خواهيم كرد. در جلسهاي كه با قاليباف، شهردار شوراي شهر پنجم برگزار كرديم از او خواستيم گزارشي از وضعيت شهر تهران به شوراي شهر پنجم، شوراي شهر چهارم و همه مردم ارائه دهد چراكه ايشان 21سال در تهران مديريت كرده و بايد يك گزارش مبسوط از تهران و عملكرد او داشته باشيم. اين گزارش تبديل به سند خواهد شد كه ميتوان براساس آن به تقدير يا نكوهش شهرداري پرداخت و شاهد تغييراتي در اين نهاد بود چراكه در هر حال سندي است كه خود شهرداري آن را تاييد كرده است.

وي در مورد انتخاب شهردار نيز با اشاره به اينكه گزينههاي متعدد مطرح شده، تصريح كرد: گزينههايي كه مطرح ميشود، به اين معنا نيست كه قرار است شهردار آينده باشند. برخالف دورههاي گذشته طيف گزينهها بسيار گسترده است و شوراي شهر پنجم به همه فرصت داده تا ابراز عالقه كرده يا گزينههايي كه به آنها عالقه منديم را معرفي كنيم. تاكنون با آقايان مهرعليزاده، تركان، موسويبيك، تركنژاد، حناچي، اصغراحمدي، افشاني و حدادي ديدار داشتهايم. مطمئنا آقاي عارف هم در سمت شهردار ميتواند به مشكالت تهران كمك كند چراكه در حال حاضر نماينده اول مردم تهران محسوب ميشود اما به اين معنا نيست كه شهردار آينده تهران خواهد بود. البته از آنجا كه عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان است و خود شوراي عالي ليست اميد را تهيه كرده، گزينه او به عنوان شهردار ميتواند شائبهبرانگيز باشد و همين، يكي از آفتهاي انتخاب عارف است.

اين عضو شوراي شهر با تاكيد بر اينكه تاكنون53گزينه براي شهرداري آيندهتهرانمطرحشده،گفت:رويكردشورايشهرپنجمبهگونهاياستكه دايره انتخاب گزينهها را به شدت باز گذاشته است تا كانديداها ديدگاههاي خود را مطرح كنند و ما بتوانيم بازخوردهاي مردم را نسبت به گزينههاي شهرداري شاهد باشيم. براي مثال تا امروز شاهد بازخوردهاي اجتماعي مردم در مورد كانديداتوري مرعشي، تركنژاد، عباس آخوندي و مهرعليزاده بوديم. يكي از گزينههاي مطرح ما نيز آقاي حجتي است. البته ما براساس مطالبات مردم حركت ميكنيم.

نژادبهرام در پاس//خ به اين س//وال كه آيا ممكن اس//ت شهردار آينده تهران زن باشد، خاطرنشان كرد: مطمئنا در ميان گزينههاي پيشنهادي براي شهرداري تهران زنان نيز حضور خواهند داشت و الهه كواليي يكي از كانديداهاي جدي زن براي شهرداري آينده تهران است. وي با اشاره به اينك//ه رايگيري مخفي خواهد بود وعده داد كه پس از پايان رايگيري آراي خود را اعالم خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.