11 درصد افغانها در ايران زندگي ميكنند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور گفت: امروز همه فرزندان پناهندگان و مهاجران اعم از مجاز و غيرمجاز از امكان تحصيل رايگان در كشور بهرهمند شدهاند.

احم//د محمديفر افزود: در دو س//الي كه فرزن//دان اتباع خارجي غيرمجاز را در مدارس پذيرش كرده و به ازاي هر 30 دانشآموز يك كالس داير كردهايم، در مجموع 2600 كالس درس به ظرفيت آموزشي ما افزوده شده است. افزوده شدن اين گروه از اتباع غيرمجاز به ظرفيت آموزشي كشور معادل 250 مدرسه است كه در سال 2016 با كمك سازمان ملل 30 مدرسه ساخته و به ظرفيت آموزشي ما افزوده شد، در حالي كه براي اين ظرفيت 220 مدرسه ديگر نياز است. اين جمعيت كه عمده آنها افراد آسيبپذير هستند، نيازهاي جدي از جمله تامين معيشت دارند. چهار درصد از جمعيت ايران را مهاجران تشكيل ميدهند و براساس آمار سازمان ملل، جمهوري اسالمي ايران چهارمين كشور مهاجرپذير دنياست. در واقع 11 درصد جمعيت افغانها در ايران حضور دارند كه معادل سه ميليون مهاجر قانوني و غيرقانوني است. ايران در خدماتدهي به اين جمعيت با همكاري كميسارياي ملل متحد در امور پناهندگان س//ه اولويت را در دستور كار خود قرار داده كه بهداشت و سالمت آنان از اين جمله است. چنانكه تمامي اين جمعيت از خدمات بهداش//تي چون واكسيناسيون و حمايت از مادران باردار برخوردارند. معاون وزير كش//ور با اشاره به اينكه 114 هزار نفر با كمك كارگزاري سازمان ملل متحد زير پوشش بيمههاي رايگان سالمت قرار گرفتهاند، تصريح كرد: براي ساير پناهندگان هم امكان بهرهمندي از بيمه سالمت تا س//قف بيش از 800 هزار نفر با فرانش//يز دولتي فراهم شده است. خراسانرضوي بزرگترين جمعيت مهاجر كشور را ميزباني ميكند و اين استان از نظر پذيرش پناهندگان و مهاجران در رتبه دوم و از نظر ارائه خدمات و رسيدگي در رتبه اول كشور قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.