طرحيبرايخروجزنانورزشكارونخبهازكشور بدوناجازههمسر

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي از طرح اين فراكسيون براي تسهيل خروج زنان از كشور خبر داد.

پروانه سلحشوري از ارسال طرح اين فراكسيون براي تسهيل خروج زنان از كش//ور به مجلس خبر داد و گفت: ما يك اصالحيه روي ماده «18» )خروج زنان از كش//ور( آورده و مصاديقي را مشخص كردهايم كه خروج زنان از كشور راحتتر صورت گيرد. بهطور مثال زنان نخبه علمي و سياسي، زناني كه مشكالت اضطراري دارند يا ميخواهند به ديدار والدين بروند، ورزشكاران، دانشجويان يا زناني كه قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان، شركت در المپيادها ...و از جمله اين مصاديق به ش//مار ميروند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد اما ما بنا داريم با ذكر اين مصاديق كار را آسانتر كنيم. باز هم اجازه را به دادستاني داديم تا در نهايت بتواند تصميم بگيرد يعني به مراجع ذيصالح اين اجازه داده ش//ده كه در موارد ديگر به غير از اين مصاديق اگر اضطرار تشخيص داده شد، خروج زنان با اجازه دادستاني صورت گيرد.

نماينده مردم تهران ادامه داد: اگر دادس//تان در 72 س//اعت اجازه خ//روج را به خانمي ندهد ي//ا با آن مخالفت كند، اين خانم به دادگاه درخواست ميدهد و در صورت موافقت، زن اجازه خروج خواهد داشت كه اين شرايط ويژه براي نخبگان ورزشي و علمي محسوب ميشود. روز گذشته دو فوريت اين طرح را به مجلس ارائه كرديم. ما اصرار كرديم كه اين طرح بايد دو فوريت باشد تا سريعتر در صحن مجلس بررسي و مورد تصويب قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.