65 حادثه و 22 مورد فوت در روز سهشنبه

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- سرپرست سازمان اورژانس كشور گفت: در مجموع 65 حادثه ويژه روز سهشنبه در سامانه EOC ثبت شد كه 439 مصدوم و 22 مورد فوتي به جا گذاشته است.

پيرحس//ين كوليون//د ضمن اع//الم اين خبر اف//زود: باده//اي 120 روزه در منطقه جنوب شرق كشور موجب مراجعه 145 نفر مصدوم و بيمار ناشي از اين پديده طبيعي به بيمارستانها شد كه 117 نفر درمان سرپايي و 28 نفر در بيمارستانها بستري شدند.

بيش//ترين تعداد مصدوم//ان در حوادث ويژه ثبت ش//ده مربوط ب//ه حادثه ترافيكي واژگوني ون ب//ا 13 مصدوم در كيلومتر 40 محور اراك- قم بود كه منجر به اعزام چهار دستگاه آمبوالنس شد.

باالترين تع//داد فوت نيز مربوط به حادثه ترافيكي پرايد و كاميون در محور قوچان به درگز بود كه يك مصدوم و هفت فوتي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.