15

Jahan e-Sanat - - News -

نشريه بيلد در گزارشي به ترانسفرهاي معدودي كه بين رئالمادريد و بايرنمونيخ صورت گرفته، اشاره كرده و خامس هفتمين آن است.

جابهجايي بازيكن بين تيمهاي فوتبال بايرنمونيخ و رئالمادريد اتفاقي است كه زياد رخ نميدهد. آخرين آن هم انتقال خامس رودريگس از اسپانيا به آلمان با قرارداد قرضي دو ساله و البته به شرط دائمي شدن آن است.

طبق گزارش نشريه آلماني بيلد اولين ترانسفر بين اين دو غول اروپا مربوط به فصل ‪1974 -1975‬ است كه رئال پل برايتنر را از بايرن خريد. تا فصل 1996-1997 بعد از برايتنر، خبري از ترانسفر بازيكن بين اين دو تيم نبود و در آن فصل زيروبرتو ديگر بازيكني بود كه از بايرنمونيخ به رئالمادريد رفت. اما بازيكن برزيلي در اسپانيا مشكالت مصدوميت زيادي داشت و نتوانست توقعات را برآورده كند در نتيجه دوباره به آلمان بازگش//ت. انتقال بعدي مربوط به فصل 2009-2010 بود كه آرين روبن در ازاي 24 ميليون يورو از مادريد راهي مونيخ شد.

بعد از او، دو انتقال از بايرن به رئال صورت گرفت كه كامال متفاوت بودند؛ يكي حميت آلتينتاپ بود كه در دوران مربيگري مورينيو در رئال انجام شد و اصال ترانسفر موفقي نبود و ديگري توني كروز بود كه راهي مادريد شد و هنوز هم يكي از هاي تيم سفيدپوش و داليل اصلي رسيدن اين تيم به موفقيت در رقابتهاي فصل قبل است. او سه سال قبل از بايرنمونيخ جدا شد و به رئال پيوست.

آخرين بازيكن قبل از خامس رودريگس كه بين اين دو تيم جابهجا شد، ژابي آلونسو بود كه از رئال به بايرنمونيخ پيوست و در ماه مي هم اعالم بازنشستگي كرد. دو مربي هم وجود دارند كه در هر دو اين باشگاهها مربيگري كردهاند. يكي از آنها يوپ هاينكس و ديگري كارلو آنچلوتي است كه در حال حاضر هم هدايت تيم آلماني را برعهده دارد.

آخرين ترانسفر دو تيم هم خامس رودريگس بود كه سهشنبه گذشته خبر قطعي شدن انتقالش از رئال به بايرن اعالم شد. او در ازاي قرارداد قرضي دوساله راهي بايرن شده و تيم آلماني اين اختيار را دارد تا بعد از دو سال در صورتي كه از او و عملكردش رضايت داشت، قرارداد را دائمي كند.

از طرفي پس از انتقال دوساله قرضي خامس به بايرنمونيخ، سران منچستريونايتد براي جذب توماس مولر عالقه نش//ان دادند. مطبوعات انگليس//ي پس از اين انتقال با توجه به نيمكتنشيني و كاهش شديد عملكرد مولر در فصل قبل مدعي شدهاند كه منچستريونايتد از اين فرصت براي جذب اين ستاره آلماني استفاده ميكند.

منچستريونايتد كه به تازگي با روملو لوكاكو قرارداد بسته، طبق گزارش ديلياستار و ميرر براي جذب مولر نيز عالقه نشان داده است. از دو سال قبل اين باشگاه به مولر عالقهمند شده بود ولي اكنون بايد ديد آيا انتقال خامس ميتواند نيرويي محرك براي پيوستن ستاره آلماني به منچستريونايتد باشد!؟ دليلپيوستنخامسبهبايرنمونيخ دليل امضاي قرارداد هافبك كلمبيايي با بايرنمونيخ مش//خص ش//د. باش//گاه رئالمادريد سهشنبه گذشته اعالم كرد خامس رودريگس براي دو فصل به صورت قرضي در بايرنمونيخ بازي خواهد كرد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه اين بازيكن قرار بود به منچستريونايتد بپيوندد. در كلمبيا دليل انتخاب عجيب بازيكن مادريد فاش شد.

هافبك كلمبيايي با كارلو آنچلوتي، سرمربي بايرنمونيخ مكالمه تلفني داشت. خاوير هرناندز، مدير ورزش//ي كانال كاراكول به بلو راديو در اينباره گفت: خامس قصد داش//ت يكش//نبه به مادريد س//فر كند اما جمعه آنچلوتي با او تماس گرفت. اين تصميم برنامهريزيشده نبود چون او ميدانست كه بايد دوشنبه در تمرينات مادريد حاضر شود.

او در ادامه افزود: رودريگس به آنچلوتي گفت با خورخه مندس حتما تماس خواهد گرفت. بازيكن كلمبيايي با مندس تماس گرفت و مذاكرات براي اين انتقال شروع شد. سپس آنچلوتي با مدير برنامه هافبك كلمبيايي صحبت كرد.

سرمربي ايتاليايي دو بازيكن مد نظرش بود؛ او ميخواست رودريگس يا آنخل ديماريا را جذب كند و در نهايت تصميم گرفت كه از هافبك كلمبيايي بهره ببرد. او خامس را ب//ه خاطر جواني و عملكردش برگزيد. رودريگس پيش از اين در رئالمادريد تحت هدايت آنچلوتي كار كرده بود.

خامس رودريگس كه براي جدايي از تيم فوتبال رئال و پيوستن به تيمي كه در آن بيشتر فرصت بازي كردن داشته باشد، لحظهشماري ميكرد، بعد از پيوستن به تيم بايرنمونيخ با انتشار بيانيهاي از رئاليها خداحافظي كرد.

او ويدئويي از بهترين روزهاي حضورش در رئالمادريد و بهترين عملكردهايش در اين تيم منتش//ر كرد و زير آن نوش//ت: مادريديهاي عزيز، باعث افتخارم است كه در س//ه سال حضورم در اين باشگاه لحظات زيبايي را با هم سهيم شديم. خوشحالم كه توانستم اين لباس را بپوشم؛ لباسي كه پوشيدنش هميشه باعث افتخارم بود و فقط ميتوانم بگويم براي تمام عشقتان ممنونم. بهترين خاطرات را از اينجا به همراه خواهم برد. براي همه چيز ممنون. افقي: -1 واژه معادل بادیگارد مصوب فرهنگستان زبان فارسي- زمینهاي پست و بلند -2 فالگیري- به آتش اسپند سوزد- بسیار زیاد و نامحدود -3 ایالتي در اسپانیا كه داعیه خودمختاري دارد- پرسنل یك سازمان- نافرماني و یاغيگري -4 مصالح مزدي- شكافتن قبر- موي گردن سلطان جنگل- زمین دور از آب -5 از توابع منجیل واقع در استان گیالن- مادر وطن- كوزه بزرگ -6 ظرف فلزي فرو رفته- شماره و تعداد- غذایي به صورت حلقههاي بادمجان آبپز -7 حرف تعجب همراه با نگراني- آرزوها- رها و آزاد -8 قلمه گیاه- نام دو نفر از فرمانروایان هخامنشي- نشانه الهي -9 كتابي از امیل لودویك نویسنده آلماني- ممتاز و سرآمد- استاني با مركزیت اراك -10 ناپیشه كار- گوسفند زایا- تلخ مزه اعراب -11 واحد پول كشور آلباني- پرنده خوش خرام- هر چیز ترد، ظریف و لطیف -12 تلمبه مایعات- پرستار- به ناخن ميزنند- خودداري از انجام دادن كاري -13 گل رنگینكمان- آحاد در ریاضي- رخوت و سستي -14 نوعي قایق پارویي باریك و سبك- از بتهاي عهد جاهلیت در مكه- آش عدس -15 همیشه و جاوید- قافله مسافري داگالسكاستابهيوونتوسپيوست ستاره برزيلي بايرنمونيخ با يوونتوس به توافق نهايي رسيد و قرارداد امضا كرد.

س//رانجام پس از كشوقوسهاي زياد داگالس كاستا تصميم گرفت بايرنمونيخ را ترك كند. اين بازيكن برزيلي با يوونتوس به توافق نهايي رسيد و قرارداد امضا كرد. سايت رسمي باشگاه يوونتوس خبر توافق كاستا با اين تيم را اعالم كرد تا او فصل بعد را با پيراهن يووه در رقابتهاي سري A و ليگ قهرمانان اروپا به ميدان برود.

كاستا در فصل 2015-2016 از شاختار دونستك اوكراين با رقم 30 ميليون يورو به بايرنمونيخ پيوس//ت. او در فصل نخس//ت حضورش در بايرن با هدايت گوارديوال بازيهاي درخشاني را به نمايش گذاشت و از بهترينها بود اما با آمدن آنچلوتي نيمكتنشين شد و به ندرت در تركيب اصلي قرار ميگرفت.

او پيش از اين بارها تاكيد كرده بود كه از وضعيت خود در بايرن راضي نيست و به دنبال جدايي است. با آمدن خامس رودريگس به بايرنمونيخ كاستا چارهاي جز جدايي نداشت و در نهايت يوونتوس را بهعنوان مقصد بعدي خود انتخاب كرد، هرچند از چلسي و پاريسنژرمن هم پيشنهاد داشت. حمايتانديماريازحقوقزنانتنيسوردرويمبلدون مشكالت مربوط به تبعيض جنسيتي در تنيس سر و صداي زيادي به پا كرده است. به مسووالن ويمبلدون در رابطه با تعداد مسابقات زنان و مردان برگزار شده در زمين اصلي انتقاد شده است. تنيسور شماره يك جهان از حقوق زنان در اين رابطه حمايت كرده است.

اندي ماري درخواست كرده است كه زنان تنيسور نيز به اندازه مردان بتوانند مس//ابقات خود را در زمين اصل//ي برگزار كنند. در زمين اصلي ويمبلدون در يك روز دو مسابقه مردان و يك مسابقه زنان برگزار شده است.

اندي ماري ميگويد: فكر ميكنم بايد دو مسابقه مردان و دو مسابقه زنان در زمين اصلي برگزار شود، ميتوان بازيها را كمي زودتر شروع كرد. عدم تساوي چيزي است كه شروع آن را احساس كردهام و از آن ناراحتم. مسووالن ويمبلدون از تصميم خود درباره تقسيم تعداد بازيهاي زمين اصلي ويمبلدون بين زنان و مردان دفاع كردهاند. فرانسفوتبال: مالقات ونگر و امباپه در پاريس فرانسفوتبال گزارش داد كه آرسن ونگر، سرمربي آرسنال به زودي مالقاتي با كيليان امباپه، ستاره موناكو در پاريس خواهد داشت.

ونگر اخيرا در مصاحبهاي از عالقهاش به جذب امباپه صحبت كرده بود، اين در حالي اس//ت كه پيش از اين نيز ش//ايعاتي در مورد پيشنهاد آرسنال به موناكو براي جذب ستاره فرانسوي مطرح شده بود. رئالمادريد، پاريسنژرمنومنچستريونايتدبهدنبالجذبامباپههستندوهنوزموفق نشدهاند شرايط را براي حضور او در مادريد يا منچستر فراهم كنند.

حال فرانسفوتبال گزارش داد كه ونگر با امباپه مذاكراتي داش//ته و قرار است به زودي او را در پاريس مالقات كند. ونگر كه متخصص رشد بازيكنان جوان است، قصد دارد از اين وجهه خود به خوبي استفاده و سعي كند امباپه را متقاعد كند كه در آرسنال جاي پيشرفت بيشتري نسبت به ديگر مشتريانش دارد. حال بايد ديد ستاره فرانسوي چه رويكردي را پي//ش خواهد گرفت و آيا راهي تيمهاي بزرگ اروپا مثل يونايتد و رئال خواهد شد يا به آرسنال خواهد پيوست كه فضاي بيشتري براي درخشش داشته باشد. ستارهتاتنهام،آمادهحضوردرمنچستريونايتد گاردي//ن مدعي ش//د اري//ك داير، هافب//ك تاتنهام و ه//دف اصلي منچستريونايتد در نقل و انتقاالت، آماده حضور در اين تيم است.

يونايتد براي تقويت خط مياني خود به دنبال جذب هافبك دفاعي است و اريك داير، ستاره خط مياني تاتنهام، اصليترين گزينه آنهاست. پيش از اين، پيشنهاد اول يونايتد براي داير توسط تاتنهام رد شد و حال آنها پيشنهادي 50 ميليون پوندي براي جذب ستاره انگليسي ارائه كردهاند.

هرچند دنيل لوي، مالك باشگاه مخالف فروش داير است و پيشتر به يونايتد درباره خريد او هش//دار داده بود ولي گاردين مدعي شد كه داير عالقهمند به حضور در يونايتد و بازي كردن تحت هدايت مورينيو است. حال شياطين سرخ انتظار دارند داير، فشار را بر باشگاه بيش از پيش كند تا شرايط حضور او در الدترافورد هموارتر شود.

ج عمودي: -1 از نامهاي قدیم شهرس//تان گلپایگان- گونهاي ش//تر بيكوهان كه در آمریكاي جنوبي زندگي ميكند -2 نش//انهگاه تیر- اندام غذارسان گیاه- آنچه به سختي پیدا شود -3 غیرخال//ص- داراي مق//ام و مرتبه مه//م- نوعي حریر ساده -4 س//ایبان چش//م- چوپانهاي ع//رب- دریاچه اس//تان قم- دور از هم -5 بانگ ندا- كم فاصله- فرزندان پسر عرب -6 نیليرنگ- مخترع و نوآور- سلیقه جامعه -7 دیوار آش//پزخانه را پوشش ميدهد- مایه نیكناميبخش باالي بدن -8 مزه دهانسوز- از مركبات- سرمایه پایهدار -9 از انواع قوم و خویش- بازرگان- نماد سردرگمي 01-همهراشاملميشود-ازخواهرانبرونتهنویسندگان انگلیسي- صفت پروردگار -11 درود و تحیت- این زمان- رمق و بوي ماندگي -12 اسفنج مصنوعي- گونهاي ساعت- بالندگي- نمایش عددي خارج قسمت دو عدد -13 اندام- مرگ در اثر حادثه- نوعي شعر كوتاه ژاپني -14 غیرمتمدن و نافرهیخته- چوب خش//ك سوزاندنيپدر -15 كار اصلي رادارها- اعدام با گلوله د و جوابجدولشماره629 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.