حق پخش؛ وعده سر خرمن هر فصل ليگ!

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

ماجراي حق پخش تلويزيوني در فوتبال ايران بعد از 16 دوره هنوز به جايي نرسيده است و اين يكي از بزرگترين مشكالت فوتبال ايران در راه توسعه اقتصادي و پيشرفت در مسير حرفهاي شدن است. شايد اينكه بدانيم حق پخش تلويزيوني در بوندسليگا و ليگ برتر انگليس چه درآمدي دارد بيشتر ما را متوجه اين ضعف بزرگ كند. حق پخش تلويزيوني ليگ جزيره در فاصله سالهاي 2013 تا 2016 مبلغ سه ميليارد و 18 ميليون پوند بود و اين مبلغ از امسال تا سال 2019 به پنج ميليارد و 136 ميليون پوند خواهد رسيد. مبالغي كه حتي تجسمكردنش هم براي اهالي فوتبال در ايران سخت است. درآمد اتحاديه فوتبال آلمان از حق پخش مسابقات بوندسليگا هم در سال گذشته به عدد شگفتانگيز 980 ميليون يورو رسيد. باشگاه بايرنمونيخ بهتنهايي حدود 96 ميليون يورو درآمد از حق پخش تلويزيوني داشت كه اگر بخواهيم آن را به واحد پولي خودمان تبديل كنيم، ميشود مبلغي در حدود 384 ميليارد تومان. اين مبلغ بهتنهايي بسيار بيشتر از مبلغي است كه كل باشگاههاي حاضر در ليگ برتر ايران در يك فصل فوتبالي هزينه ميكنند. حال اين سوال پيش ميآيد كه چرا فوتبال ايران از منبع درآمدي با اين عظمت محروم است.

بزرگترين مش//كل در اينب//اره، دولتيبودن اغلب باشگاههاس//ت. صداوسيما هم بههميندليل نهتنها پولي بابت پخش مسابقات پرداخت نميكند بلكه از برخي باشگاهها براي پخش مسابقاتشان پول هم ميگيرد. االن سالهاست مديران فوتبالي كشور در حال مذاكره با مديران تلويزيون هستند بلكه بتوانند از اين سازمان حق پخش بگيرند. هر سال هم وعده سال بعد را ميدهند اما در نهايت هيچ اتفاقي نميافتد. در يكي، دو سال اخير چندبار اتفاق افتاد كه فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ به دوربينهاي تلويزيوني اجازه فيلمبرداري و پخش مسابقات را ندادند اما اين اتفاق دو، سه هفته بيشتر طول نكشيد زيرا زور فوتباليها به تلويزيون نميرسد. س//ال گذش//ته هم مديران فدراسيون طرحي را به نام IPTV به سيما ارائه دادند بلكه از اين طريق بتوانند به بخشي از درآمدهاي برحق فوتبال برسند. در ابتدا گفته شد اين توافق انجام شده است اما ليگ شانزدهم به پايان رسيد و هيچ خبري از اين طرح نشد. مشكل ديگري كه وجود دارد مربوط به اختالف سامانههايي است كه اسپانسر باشگاهها و سازمان ليگ هستند. هر كدام از دو طرف توقع دارند تبليغات خودشان در زمان مسابقات پخش شود كه اين مساله امكانپذير نيست.

فدراس//يون و سازمان ليگ هم هر وقت به مشكل مالي ميخورند و به اصطالح كفگيرش//ان به ته ديگ ميخورد تحركاتي دراينباره انجام ميدهند. مثل سهشنبه گذشته كه علياكبر طاهري با سايت فدراسيون فوتبال مصاحبه كرد و گفت: اگر به موضوع حق پخش تلويزيوني توجه نشود بدون شك فوتبال كشور آسيب ميخورد و اين درحالي است كه حق پخشتلويزيونيدرسايركشورهايدنيابهميزان06 تا07 درصدپرداخت ميشود و اين امر متاسفانه تاكنون براي ما رخ نداده است. فوتبال نيازمند اين است كه قدرت داشته باشد و با تمام قوا به برنامههاي خود برسد. در اين چند س//ال متاسفانه اين موضوع كمرنگ شده و حق و حقوقي كه ميتوانستيم از حق پخش تلويزيوني دريافت كنيم تا گردش مالي باشگاهها با مشكل مواجه نشود در اختيار نداشتيم. طاهري هم مثل هر سال و قبل از شروع ليگ وعده پيگيري جدي در اينباره را داد و گفت: خوشبختانه جلسات خوبي با صداوسيما برگزار شده و به نتايجي هم رسيدهايم. اگر در روزهاي آينده نتايج قطعي نشود، مطمئنا پخش مسابقات تلويزيوني با مشكل روبهرو خواهد شد. حق ما، حق پخش تلويزيوني است و نبايد از اين امر بگذريم. واقعيت اين است كه به نظر ميرسد اين مشكل با جلسههاي متعدد اما بينتيجه و همچنين وعدههاي مكرر حل نخواهد شد. رسيدن به اينحقمسلمنيازمندانسجامووحدتمديرانباشگاههاستاماتازمانيكه يك باشگاه حق پخش بخواهد و يك باشگاه ديگر حق پخش بدهد خبري از اين منبع درآمد گسترده و پايدار در فوتبال ايران نخواهد بود. سنگرباناوساسونابهموناكوپيوست صعودجوكوويچبهيكچهارمنهاييويمبلدون سلطانيفر:طاهريمديرعاملپرسپوليسميماند سان: زالتان به منچستريونايتد بازخواهد گشت پيوستنقطعيهافبككرواتاينتربهمنچستريونايتد دروازهبانلسترسيتيبهاشتوتگارتپيوست

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.