برگزاري دربي در آلمان لغو شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- ديدار تيمهاي استقالل و پرسپوليس كه قرار بود 25 تيرماه در يكي از ورزشگاههاي آلمان برگزار شود به خاطر برخي مشكالت و عدم هماهنگيها در شهرهاي مختلف آلمان لغو شد. هرچند گفته ميشود همه هماهنگيها از داخل ايران براي برگزاري اين مسابقه انجام شده بود و فدراسيون فوتبال ايران نامههاي الزم را به فدراس//يون فوتبال آلمان زده بود اما به علت اينكه برخي هماهنگيها در آلمان دير انجام ش//د و خود آلمانيها به خاطر برخي مسايل اعم از هماهنگي ورزشگاه، بليتفروشي، مسايل امنيتي و ديگر موارد مخالف برگزاري دربي در آلمان بودند، اين بازي لغو شد.

پس از اينكه اسپانس//ر دو باش//گاه استقالل و پرس//پوليس تصميم گرفت يك بازي دوس//تانه ميان اين دو تيم در كش//ور آلمان برگزار كند در نهايت با مخالفتهايي از سوي پليس فدرال آلمان با برگزاري اين بازي انجام شد و در نهايت برگزاري دربي 85 لغو ش//د.بر همين اس//اس پرسپوليس كه در اردوي اوكراين به س//ر ميبرد، جمعه در غياب برانكو ايوانكوويچ به تهران بازخواهد گشت تا خودش را مهياي حضور در ليگ كند. سرمربي پرسپوليس براي چند روز استراحت به كرواسي ميرود و از آنجا به تهران خواهد آمد.

مس//ووالن باشگاه پرسپوليس با هماهنگيهاي انجام شده با سفارت آلمان در تهران ويزاي شينگن براي اعضاي تيمشان دريافت كرده بودند اما با توجه به قطعي نش//دن بازي، س//فارت آلمان ويزاهاي صادر ش//ده را در پاس//پورت بازيكنان وارد نكرده و به همين خاطر تعدادي از بازيكنان جوان تيم نسبت به اين اتفاق ناراحت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.