پاريس و لسآنجلس تنها گزينههاي روي ميز

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهورفرانسهسهشنبهگذشته توماس باخ، رييس IOC را در بازديدي از م//وزه المپيك ل//وزان همراهي كرد. نماين//دگان فرانس//ه و لسآنجلس به لوزان س//فر كرده بودند تا در جلسهاي به معرفي برنامههاي خود براي ميزباني المپيك بپردازند.

ش//هردار لسآنجل//س در اين ديدار نمايندگان آمريكايي را همراهي ميكرد. ماكرون بعد از گش//ت در موزه المپيك ب//ه همراه توم//اس باخ اظه//ار كرد: در اين دنياي پر از آش//وب، م//ا با افتخار، تواضع و عزمي راسخ نزد شما آمدهايم. ارزشهاي المپيك آن چيزي است كه دنيا احتياج دارد.

گفتني است سهش//نبه گذشته در جلسه اعضاي IOC با اتفاق آرا با اعطاي همزمانميزبانيالمپيك4202 2028و موافقت شد. در جلس//هاي نمايندگان شهرهاي پاريس و لسآنجلس با اعضاي IOC در ل//وزان ديدار كردن//د. در اين جلسه اعضاي IOC به اعطاي همزمان ميزبانيهاي المپي//ك 2024 و 2028 راي دادند. اين جلس//ه سه ساعت و نيم به طول انجاميد.

تا ماه سپتامبر رايزنيهايي بين IOC و شهرهاي پاريس و لسآنجلس انجام ميشودودرجلسه31 سپتامبرميزباني هركدام از شهرها به صورت رسمي تاييد خواهد ش//د. به نظر ميرسد كه پاريس ميزباني المپي//ك 2024 و لسآنجلس ميزبانيالمپيك8202 رابگيرند.

پي//ش از اين نيز در جلس//ه هيات اجراي//ي IOC با داده ش//دن همزمان ميزبانيالمپيك4202 2028و موافقت شده بود. به غير از پاريس و لسآنجلس هيچ نامزد ديگري براي ميزباني اين دو المپي//ك وجود ندارد و در جلس//ه روز 13 س//پتامبر درباره ترتيب ميزبانيها تصميمگيريميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.