تيمهايبدهكارحقورودبهليگقهرمانانراندارند

Jahan e-Sanat - - News -

ورزش سه- كنفدراسيون فوتبال آسيا براي آن دسته از باشگاههايي كه در پرداخت حقوق و مطالبات بازيكنانشان كوتاهي كنند، مجازات سنگيني را در نظر گرفته است.

ب//ه دنبال مباحث//ات صورتگرفته در كارگروه لي//گ »الهامبخش« AFC درخصوص مدلهاي مالي پايدار در فوتبال باشگاهي، كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامهاي براي اتحاديهها و فدراسيونهاي عضو به آنها درخصوص عواقب هرگونهپرداختهايمعوقهبهاعضايشانتاتاريخ13 آگوستسال7102 ازجمله اخراج شدن از ليگ قهرمانان آسيا در سال 2018 هشدار داد.

AFC در اين نامه به اتحاديهها و فدراسيونهاي عضو يادآور شده است كه هر باشگاهي كه خواهان جواز رقابت در فصل آينده رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا است بايد ابتدا وضعيت تمام بدهيها و پرداختهاي معوقهشان را اعم از بدهي به ساير باشگاه در حوزه نقلوانتقاالت و بدهي به بازيكنان، كارمندان يا مقامات مالياتي و اجتماعي مشخص و تسويه كنند.

بر اين اساس باشگاهها تا آخرين روز از ماه آگوست )نهم شهريور( فرصت دارند كه ميزان بدهيهاي خود را كه به صورت كامل پرداخت شده است، بدهيهايي كه زمان پرداختشان با توافق دوجانبه با طرف طلبكار به تعويق افتاده و بدهيهايي كه مورد شكايتهايي جدي واقع شده و به مراجع ذيصالح ارجاع داده شدهاند را به AFC گزارش كنند.

AFC همچنين از اتحاديهها و فدراسيونهاي عضو خواسته است كه به طور كامل به اين موضوع رسيدگي كرده و تا 15 آگوست 24) مرداد( اطالعاتي بهروز شدهدرخصوصبدهيهايشاندراختياركنفدراسيونفوتبالآسياقراردهند.نهاد حاكم بر فوتبال آسيا همچنين از اعضايش خواسته تا همان تاريخ فهرستي جامع از پرداختهاي معوقه خود را در اختيار اين سازمان قرار دهند. اين اقدام AFC در جهت ارتقاي نظم مالي در ميان باشگاههاي فوتبال آسيا صورت گرفته است.

براساس اين تصميم AFC تيمهاي ايراني خصوصا استقالل، پرسپوليس و تراكتورسازي كه بدهيهاي زيادي دارند، در خطر حذف از ليگ قهرمانان آسيا قرار ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.