واكنش رسانههاي فرانسوي به »امروز«

Jahan e-Sanat - - News -

نمايش فيلم »امروز« به كارگرداني رضا ميركريمي در فرانسه بازتابهاي رسانهاي را در اين كشور به همراه داشته است.

پس از نمايش فيلم »امروز« با بازي پرويز پرستويي، سهيال گلستاني و ش//بنم مقدمي در تعدادي از رسانههاي فرانسوي مطالبي درباره اين فيلم منتش//ر و نقدهايي از آن چاپ ش//ده است.

در برخ//ي از اي//ن گزارشها ك//ه در روزنامههايي همچون »في//گارو«، مجله »اپس« (L'OBS) به عنوان يكي از مجالت خبري و شناخته شده پاريس و نيز مجالت تخصصي سينما، تلويزيون و راديو آمده، ضمن اشاره به جشنوارههايي كه تاكنون فيلم »امروز« در آنها حضور داش//ته و نيز جوايزي كه كس//ب كرده، توضيحاتي درباره داستان فيلم نوشته شده است: »امروز« با صرفهجويي اقتصادي و در حالي كه كمي لحن غمگين دارد ب//ه خوبي درباره موقعيت زن ايراني و نيز بش//ر امروز صحبت ميكند.

فيلم »امروز« رضا ميركريم//ي درامي ايراني با بازي پرويز پرستويي، سهيال گلستاني و شبنم قليخاني است. ميركريمي / كارگردان فيلم »كودك و سرباز« / با وسايل و ابزاري كوچك سوژهاي ظريف را با رياضتي خاص آن هم با ديالوگهاي كم، بدون موسيقي و با تصاوير خشك ارائه ميكند. كارگردان با پايان مبهم و گيجكننده فيلم به سادگي احساسات را كنار ميگذارد اما بدون شك يك نگاه سياسي پشت اين اثر وجود داشته است.

»امروز« نهمين فيلم رضا ميركريمي است كه متاسفانه آثار ديگرش كمتر در فرانس//ه نمايش داده شدند. اين فيلم درامي معمولي اما با تمهايي چنداليه است كه از خشونتهاي زندگي مش//ترك گرفته تا بيتفاوتيهاي خطرن//اك را در يك جامعه مردساالر به تصوير ميكشد. قهرمان داستان ابتدا به نظر ميرسد آدمي مضطرب و بدون هيچ احساسي است اما سكوتهاي يونس )پرويزپرستويي(هرگزبهمعنايبياعتنايياونيستبلكهبيشتر از دردي عميق و يك همدردي نس//بت به مس//افرش )سهيال گلستاني( ناشي ميشود.

»امروز« اكران خود در سينماهاي فرانسه را توسط كمپاني ‪«ZooTrope Films»‬ از تاري//خ 7 ژوئ//ن 17) خرداد( آغاز كرد و ابتدا در چندين سالن سينمايي در شهر پاريس و حومه آن روي پرده رفت.

س//اخته ميركريمي در ادامه اكران خود در ساير شهرهاي فرانسه شامل »برست«، »رن«، »گرونوبل« و »مونپليه« روي پ//رده رفت و اين فيلم هماكنون در چند س//ينماي پاريس و همچنين سينماي شهرهاي »روان«، »تولوز«، »ليون« و »سن مارتن« روي پرده است.

»امروز« با عنوان ‪«UN JOUR NOUVEAU»‬ )يك روز نو( در فرانسه اكران شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.