خوردن پسته با پوست!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- آقاي قاضيزادههاشمي، وزير بهداش//ت گله كرده كه »چرا نهادهايي ك//ه بودجه دولتي دارند ما را ميزنند؟« خب بفرماييد چه كس//اني آزادند ش//ما را بزنند؟ نهادهايي كه بودجه دولتي نميگيرند؟ آقاي زنگنه هم ديروز در مجلس خيلي حرفهاي نامربوطي زده. ايشان گفته »با هر كس ميخواهيم كار كنيم ميگوييد نه. با آمريكا و انگليس نبنديم با فرانسه هم نبنديم. با كه ببنديم؟«

آقاي زنگنه! با طناب ميبندند! شما با طناب ببنديد! فرانسه يك كشور است. بستن با كشور صورت نميگيرد بلكه بستن از طريق ش//يئي به نام طناب يا نخ صورت ميگيرد. اين يك ايراد! ايراد بعدي! همه دنيا كه فرانس//ه نيست. آمريكا نيست. انگليس نيست. چرا از تجربيات مالزي استفاده نميكنيد؟ مگر نميدانيد چاد و بوليوي هم شركتهاي نفتي خوبي دارند. تازه چرا از استراليا كمك نميگيريم كه كودكان ما از اسكيپي آنها خاطرات خوش دارند! حاال اين نش//د آن! از كشورهاي اينور و آنور استفاده كنيد. مثال سوئد خيلي كشور خوبي است. فنالند هم كه همين حاجي خودمان تابس//تانها ميرفت ارشادشان ميكرد. پاي خاطراتش كه مينشستيم، كيف ميكرديم. چقدر كشور خوبي است اين فنالند! با اين تعارفي كه حاجي ميكرد، ما حاضريم همه قراردادهايمان را با فنالند ببنديم. شما طوري اشاره ميكنيد كه انگار همه دنيا شده همين چهارتا كشوري كه آقاي ظريف رفته بهشان باج داده! زمان آقاي احمدينژاد خيلي خوب بود. آدم عزت داش//ت. با چهارتا كشور همسطح مذاكره ميكرديم. آدم كامل حس ميكرد كه چقدر اين كشورها برتري ما را قبول دارند. يادم هست سفيري آمده بود ايران، اولين بار كه ميدان آزادي را ديد، زد زير گريه. سفير يك كشور آفريقايي را بنده يادم هست در ايران براي اولين بار در زندگياش پسته خورد. چقدر هم گريه كرد بعدش. اول فكر كرديم اشك شوق است و حس غروركرديم. بعد فهميديم پسته را با پوست خورده دندانش شكسته!

البته بنده آقاي احمدينژاد را تاييد نميكنم و شوراي نگهبان ايشان را رد كرده و مشخص است كه ايشان آدم بدي است ولي زمان ايش//ان كارهاي خوب انجام شد. مثال وزير را در سنگال بركنار كردند. كار خوبي بود. االن ش//ما از ترس توتال همش داريد تعظيم ميكنيد درحالي كه در زمان دولت قبل ما حتي با خارجيها هم تعارف نداشتيم و وزير را در خانه آنها ميزديم كه حساب كار دستشان بيايد كه اينها كه با خودشان اين كارها را ميكنند با خودشان چه ميكنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.