چنين گفت زرتشت

Jahan e-Sanat - - News -

در س//ال 1869 با 24 س//ال سن، به كرسي فيلولوژي كالسيك در دانشگاه بازل دست يافت كه جوانترين فرد در نوع خود در تاريخ اين دانشگاه به شمار ميرود. در سال 1879 به خاطر بيماريهايي كه در تمام طول زندگي با او همراه بود، از س//مت خود در دانش//گاه بازل كنارهگيري كرد و دهه بعدي زندگانياش را به تكميل هس//ته اصلي آثار خود كه تا پي//ش آن ب//ه نگارش درآورده بود، اختصاص داد. او بيم//اري خود را موهبتي ميداند كه باعث زايش افكاري نو در وي ش//ده اس//ت. در سال 1889 در 44 سالگي، قواي ذهنياش را بهطور كامل از دست داد و دچار فروپاشي كامل ذهني شد. او سالهاي باقيمانده عمر را تحت مراقبت مادرش )تا زمان مرگ او در س//ال (1897 و پس از آن خواهرش اليزابت فورستر-نيچه گذراند و سرانجام سال 1900 درگذشت.

ش//اكله اصلي نوش//تههاي نيچه از جدل فلسفي، شاعري، نقد فرهنگي و قصه تشكيل شده و در كنار آن بهطور گستردهاي نيز به هنر، لغتشناسي، تاريخ، دين و دانش پرداخته شده است. نوشتههاي او در عين آنكه سرشار از جمالت قصار و گوشه كنايه است شامل مباحث بسيار ديگري همچون اخالق، زيباييشناسي، تراژدي، معرفتشناسي، خداناباوري و خودآگاهي نيز ميشود.

از مشهورترين عقايد وي نقد فرهنگ، دين و فلسفه امروزي بر مبناي سواالت بنياديني درباره بنيان ارزشها و اخالق بوده اس//ت. نوش//تههاي وي س//بك تازهاي در زبان آلماني محسوب ميشد؛ نوشتههايي بسيار ژرف و پر از ايجاز، آميخته با افكاري انقالبي كه نيچه خود روش نوشتاري خويش را گزينگوييها ميناميد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.