اهدافسفرترامپبهپاریس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دكتر صالحالدین هرسني*

دونال//د ترام//پ، رييسجمهورآمريكاروز چهارشنبه گذشته و در آستانه روز ملي فرانسه و جشنباستيلكهبخشي از نيروي هوايي آمريكا در آن حضور داشتند و نيز يكصدمين سالگرد ورود نيروهاي آمريكايي به جنگ جهاني اول به پاريس سفر كرد تا با امانوئل ماكرون همتاي فرانسوي خود درباره موضوع سوريه و نيز مبارزه جهاني با تروريسم گفتوگو كند. البته تعقيب چني//ن راهبردي با توجه به ش//رايطي كه در سوريه در حال رقم خوردن است، همه اهداف ترامپ در سفر به فرانسه نيست. مسلما ترامپ با توجه به بروز شرايطي كه در روابط اخير اين كشور ايجاد شده، اهداف مهمتري را در سفر به فرانسه تعقيب ميكند. واقعيت آن است كه روابطپاريس-واشنگتنباحضورترامپدركاخ سفيدوماكروندراليزهدرموضوعاتبينالمللي و دوجانبه نظير تجارت و تغييرات آب و هوايي سرد و دچار تزلزل شده است.

در اي//ن ارتباط و با توجه به ضرورت اتخاذ راهبرد مشترك فرانسه و آمريكا در مبارزه با داعش و سوريه مسلما مواضع ماكرون موجب جرح و تعديل مواضع ترامپ خواهد شد چراكه ماكرون آنگونه كه از نوع مواضع اعالمي او در قبال سوريه پيداست، بشار اسد را تنها فردي ميداند كه قادر خواهد بود سوريه را اداره كند و آن را از آش//وب و بينظم//ي مص//ون بدارد بنابراين براي ماكرون اس//تراتژي حمايت از اسد بر هر راهبرد و گزينه ديگري ترجيح دارد. اين ديدگاه با توج//ه به تغيير راهبرد جديد آمريكا كه در اساس با استراتژي تعليق و تاخر صلح و فرصتس//وزي در فرآيند صلح سوريه همراستاست در مقابل ديدگاه ترامپ قرار دارد. درواقعبينانهترينشرايطنقشآمريكادرسوريه چيزي جز تضعيف محور مقاومت و واگرايي در ائتالفايرانوروسيهنيست.درموضوعمبارزهبا داعشنيزتجربهوقايعيچونحملهتروريستي شارلي ابدو، واقعه نيس و گرفتاريهاي ناشي از وحشت كاميونيسم موجب تحكيم مواضع اعالم//ي و اعمالي ترامپ و ماكرون در مبارزه با داعش و گروههاي تروريس//تي خواهد شد. به عبارت ديگر جرح و تعديل مواضع ترامپ كمترين امتيازي است كه ماكرون ميتواند در قبال همراهي كردن او با خود در موضوع داعش و سوريه بگيرد.اما اهداف مهمتري كه ترامپ در سفر به فرانسه به دنبال آن است، بيشتر رويكرد راهبردي دارد به اين معني كه دو كشور تالش دارند به هرگونه سوءتفاهمها و سوءبرداشتها در قبال مواضع خود در موضوعات بينالمللي پايان دهند. البته اين سوءبرداش//تها بيشتر به جهت ناآش//نايي اي//ن دو در حيطه انجام مسووليتهايشاناست.واقعيتآناستكههم ترامپوهمماكرونسياستمدارانيتازهكارندبه ويژه ترامپ كه مشخص نيست آينده محيط و فضاي سياسي آمريكا تا چه ميزان قرار است ش//اهد رفتارهاي گريز از مركز او باشد. البته حس//اب ماكرون تا ميزاني از حساب ترامپ جداس//ت. ماكرون فردي ليبرال و در اساس

دویچهول/ه- رون//ق ف//روش خودروه//اي »پياساي- پژو - سيتروئن« در ايران، زيانهايي را كه اين شركت فرانسوي در بازار چين متحمل ش//ده، جبران كرده است. اين شركت در نيمه نخست سال 2017 بيش از 1/5 ميليون خودرو فروخته است.

آماري كه گروه خودروس//ازي »پياسايپژو- س//يتروئن« پنجش//نبه گذش//ته منتشر

يك ط//رف اين بح//ث فدراس//يون فوتبال اس//ت كه حق پخش مسابقات فوتبالي را جزو درآمدهاي فدراس//يون و از اساس//يترين منبع درآمد باشگاهها ميداند و طرف ديگر بحث رسانه ملي اس//ت كه به ازاي پخش اين مسابقات بايد مبلغي را پرداخت كند. با خودداري صداوسيما از اين پرداخت، طرفين تصميم به برگزاري جلسه مشترك براي حل اين موضوع ميگيرند كه در اين جلسات به توافق كه نميرسند هيچ، براي يكديگر خط و نشان هم ميكشند. فدراسيون و باشگاهها بيانيه ميدهند كه اگر درباره حق پخش توافق نش//ود، با ممنوع كردن ورود دوربينهاي تلويزيوني به ورزشگاهها، جلوي پخش مسابقات را ميگيريم. رسانه ملي هم متقابال پاسخ ميدهد ك//ه حقي بهن//ام حق پخش كه رس//انه ملي را ملزم به پرداخت وجهي به فدراسيون فوتبال يا باش//گاهها كند، وجود ندارد. تاكنون نتيجه اين دعوا به سود صداوسيما بوده است. چند نكته در رابطه با اين چالش قابل بحث است.

-1 در ليگه//اي كش//ورهاي ديگر، درآمد حاصل از حق پخش مسابقات براي فدراسيون متعهد به پرنس//يبهاي دموكراسي است.مهمترينامتيازماكرونآناست كه به نظر ميرسد او خود را متعهد به پاسداست ميراث گليسم ميداند تا اينكه به نظرات سوسياليس//م وفادار باشد و همچون ژنرال دوگل، ميتران و ش//يراك خواهان اروپاي متحد در عصر تس//ري امواج برگزيت است. با اين همه ماكرون اميدوار است نقش فرانسه را در امور جهاني افزايش دهد و ترامپ نيز كه ظاهرا در بين رهبران جهان منزوي ش//ده اس//ت، به يك دوس//ت در خارج از كش//ور نياز دارد بنابراين حضور و وج//ود ماكرون در اليزه پاسخي به اين نياز ترامپ است. از سوي ديگر براي ماكرون اين سفر فرصتياستتاازمسيرديپلماسينرم براي به دست آوردن اعتماد ترامپ و تحت تاثير گذاشتن سياست خارجي آمريكا كه به گفت//ه رهبران اروپايي هيچمسيرروشنيندارد،استفادهكند. محققاذهنيتوادراكماكرونخواهد توانست روي مواضع ماكرون در قبول توافقآبوهواييپاريستاثيرگذارباشد و حتي موجب تغيير راهبرد ترامپ در اين موضوع شود.

واقعيت آن است كه احياي روابط، ضرورتهايديپلماسيدوكشوراست. حال در اين شرايط بايد منتظر بود كه آياسفرترامپخواهدتوانستبهتحكيم روابط دو كشور آنهم بعد از يك شروع متزلزل و البته توفاني كمك كند؟

و آخر اينكه چنين س//فري كه در عي//ن ح//ال به نوع//ي در زمره پروتكل مراس//م 14 ژوييه به دليل حضور نيروهاي آمريكايي به حساب ميآيد، در شرايطي صورت ميگيرد ك//ه درس//ت 180 درجه ب//ا نگاه صدراعظم آلمان در تضاد قرار دارد اما ماك//رون با اس//تفاده از چنين فرصتي قصد دارد به مخالفان خود به ويژه راست و چپ افراطي فرانسه نشان دهد كه هرگاه منافع فرانسه در بين باش//د، پاري//س ميتواند با برلين زاويه پيدا كند. * مدرس علوم سیاسي و

روابطبینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.