حضور رییسجمهور آمریکا در مراسم روز ملي فرانسه پارادوکس ترامپ ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رييسجمه//ور آمريكا به همراه همس//رش پنجشنبه گذشته براي شركت در مراسم رژهاي به مناس//بت روز ملي فرانسه وارد پاريس شدند. اين رژه ديروز در خيابان شانزهليزه پاريس برگزار شد. رييسجمهور فرانسه از دونالد ترامپ مهمان آمريكايي خود در مقبره امپراتور پيشين فرانسه استقبال كرد. پيشتر ماكرون با صدراعظم آلمان ديدار كرده ب//ود. ترامپ و مركل براي حضور در مراسم روز ملي فرانسه به پاريس رفتهاند. در اين مراسم از ورود آمريكاييها به جنگ جهاني اول كه صد سال پيش رخ داد و همچنين قربانيان ارتش آمريكا در اين جنگ نيز ياد شد. ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.