پدر تهران را درآوردید!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعودسلیمي-ايپسوس)sospi(يك تشكيالت بزرگ پژوهشي و نظرسنجي است كه اعتباري در سطح كره زمين دارد.

نتايج برآمده از پژوهش و نظرسنجيهاي ايپسوسباخاصيتجهانشموليخودبهندرت خالفوساختگيوتحتتاثيربحثوجدلهاي سياسيوايدئولوژيكيازكاردرميآيد.

اگرچ//ه در گردش كره خاكي و بدون آنكه بخواهيمواردمبحثنسبيتاينشتينازمنظرعلميواثباتآنشويم،بدونشك امرمطلقدستكمازنگاهزمينيوجودنداردبهعبارتيهمچنانكهمثال»امنيت صفر«هرگزمعناپيدانميكند،گاهينظرسنجيهاميتواندبهگونهايديگرخود را نشان دهد. نمونه بارز صدالبته تقريبا نادر چنين رويدادي را ميتوان به رمز و راز حضورخانوادگيترامپدركاخسفيدنسبتداد!

البته موضوع اين نوشته ربطي به رييسجمهور آمريكا ندارد بلكه به يكي از آخرينپژوهشهايايپسوسدرزمينهمسايلشهريبرميگردد.

موسسه بزرگ نظرسنجي جهان، يكي دو ماه پيش )ماه مي- ارديبهشت( پسازسال3102 برايدومينباردرپرسشوپاسخاز75581 شهروندمتعلق به06 شهركرهخاكي،سهپرسشخيليمهمودرعينحالخيليبديهيرا مطرحميكند.نتيجهوحاصلازايناقدامايپسوسدوسهروزپيشمنتشرشده كه براي هر ايراني به طور خاص تكتك ساكنان پايتخت كهنسال كشورمان - شهري كه براساس آخرين يافتههاي علم باستانشناسي حدود0008 هزار سالپيشينهزيستندارد-ميتواندوبايدزهريباشدكهقطرهقطرهدرحلقومش ريختهشدهاست. لطفابهپرسشوپاسخهايايپسوستوجهكنيد. -1 به نظر شما چه شهري از شرایط مناسب زندگي برخوردار است؟ برپايهپاسخبهدستآمده،زوريخاول،سيدنيوابوظبيدرسكوهايبعديقرار ميگيرند. اما به قول معروف واويال اين است كه پايتخت كهن ايرانزمين كارش بهجاييرسيدهكهميان06 شهربزرگجهانرتبه»صفر«رابهدستميآورد. -2 چه شهري بهترین شرایط را براي كسبوكار دارد؟

پاسخدردناكاست،نهاينكهنيويوركاولميشودولندنسوموتوكيوپنجم، بلكه فالكتبار اينكه ابوظبي دوم و تهران با صفر درجه در ته جدول قرار دارد!

-3 در كدام شهر از 60 شهر مورد بحث دوست دارید درس بخوانید؟

پاسخ اما مرا كمي خوشحال ميكند و به اندازه يك اقيانوس به گريه مياندازد، آخر من درسخوانده فرانسه هستم و پاريس را دوست دارم كه در سكوي نخست است و رم و نيويورك هم دوم و سوم هستند اما دردناك و سوزنده و وحشتناك اينكه تهران، فقط يك درصد آرا را به دست ميآورد. زماني اگر مدرك دانشگاه تهرانرويميزهررييسيدرهردانشگاهدرجهانميگذاشتيدجلويپايتانبلند ميشدندوحاالكاربهجاييرسيدهكهميبينيد.دركلحسابوكتابايپسوس، نيويوركاولميشوداماتوجهكنيدابوظبيكهروزگارينهچنداندورازيكواحه و چند راس شتر تشكيل ميشد دوم و پاريس و توكيو سوم و چهارم ميشوند.تا جايي كه ميدانم و خواندهام ايپسوس هيچگونه پدركشتگي با ايران ندارد كه در پژوهش خود قصد سياهنمايي داشته باشد. تهران برپايه شاخص كل در ميان06 كشور در رده شصتم است! الگوس، لطفا توجه كنيد الگوس و كراچي باالتر از پايتختكهنقراردارند.منبچهتهرانمنهاصالفرزندايرانم،بهخاكوآبووطنم افتخارميكنماماتهرانيكهمنونسلمنوحتيتادودههپيشميشناختيم، خدايشبيامرزد!منكهاهلنفريننيستمآندنيامربوطبهخودشانامااگرعدالتي درايندنياباشد،نميدانمخداوندبابانيانسقوطپايتختايرانزمينچهبايدكرد؟! تهران يك شهر و يك پايتخت نيست. تهراني پر از خاطره كه هر گوشهاش يك زندگي بود، فقط راه رفتن در حاشيه پيادهرويي كه امروز نامش شده است وليعصر درحافظهتاريخيچنديننسلازماايرانيانزندگيميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.