قلدري صداوسیما مقابل فدراسیون فوتبال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

و باش//گاهها وج//ود دارد. در آنجا ح//ق امتياز بازيها به شبكههاي خصوصي فروخته ميشود و درآمد حاص//ل از آن- به روشهاي مختلفبين باش//گاهها توزيع ميشود ولي در كشور ما، ش//بكههاي خصوصي وجود ن//دارد و تنها يك رس//انه اس//ت كه آن ه//م از پرداخت اين حق خودداري ميكند در عين حالي كه مس//ابقات را پخش ميكند. براي رس//انهاي كه برنامههاي تكرارياش بيداد ميكند، پخش زنده مسابقات فوتبال و توليد برنامههايي با محتواي فوتبالي با استفاده از فيلمهاي رايگان مسابقات، يك فرصت عالي براي جذب مخاطب است.

-2 ح//ق پخش و درآمد حاصل از آن وقتي معنادار است كه باشگاهها خصوصي باشند. ليگ برتر تقريبا يك ليگ دولتي است و بيشتر تيمها، مستقيم يا غيرمستقيم دستشان در جيب دولت است و از منابع دولتي تغذيه ميشوند. به همين دليل آنگونه كه بايد، از اين بودجهها اس//تفاده مناسب نميكنند. در ساليان اخير باشگاهها به دليل فسخ قرارداد با مربيان و بازيكنان خارجي پيش از اتمام قراردادشان و شكايت آنها به فيفا به پرداخت هزينههاي گزافي محكوم ش//دهاند و اي//ن مبال//غ را تا آنج//ا كه توانس//تهاند و به تدري//ج از دول//ت گرفتهاند. اگر اين باش//گاهها خصوصي بودند، هرگز تن به چنين هزينههاي سوءمديريتي نميدادند.

-3 فدراسيون فوتبال دغدغه درآمد باشگاهها را دارد. اگرچ//ه اي//ن منطقي اس//ت ولي بهتر اس//ت قب//ل از آن، فك//ري به ح//ال هزينهها كن//د؛ هزينههاي نجومي ك//ه از انعقاد قرارداد بين باش//گاهها ب//ا مربي//ان و بازيكنان حاصل تحمي//ل ميش//ود. وقت//ي باش//گاهي به يك كارخانه ورشكس//ته تعلق دارد، چگونه و با چه توجيه//ي ميتواند گرانتري//ن مربي داخلي را جذب كند.

-4 اتفاق//ي كه اخيرا در خصوص حق پخش افتاده، مذاكرات وزارت ورزش و جوانان با رسانه ملي است. قرار شده وزارت ورزش به نمايندگي از تمام رش//تههاي مختلف ورزشي، حق پخش تلويزيوني را در قالب بودجه س//االنه و با انعقاد ق//رارداد از ص//دا و س//يما دريافت و براس//اس ج//دول پخش و اولويتها، اي//ن حق پخش را بين فدراس//يونها توزيع كن//د اما گويا مديران فدراس//يون فوتبال حاضر نيستند قرارداد حق پخ//ش بازيهاي ورزش//ي را به جاي بازيهاي فوتبال بپذيرند. با توجه به اينكه در س//الهاي گذشته فدراسيون فوتبال نتوانسته اقدام موثري براي دريافت حق پخش انجام دهد، بهتر است از ط//رح وزارت ورزش كه فرصت بيش//تري را ب//راي گفتوگوهاي س//ازنده فراه//م ميكند، استقبال كند.

س//خن پايان//ي اينك//ه صداوس//يما باي//د پرداخ//ت ح//ق پخ//ش مس//ابقات را بپذيرد و فدراس//يون فوتبال هم ب//ه دنبال تدبيري براي باش//گاهداري واقعي و كاهش هزينههاي فعلي باشگاهها باشد. * كارشناس ارشد مدیریت دولتي

s.vojdanian@chmail.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.