جایگاهبازارسرمایهدرپازلاقتصادمقاومتي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هاديمومني- وقتي در چهار سال اخير واژه »اقتصاد« سه بار در نامگذاري سالها در ايران توسط مقام معظم رهبري نقش اساسي داشته و در دو سال اخير »اقتصاد مقاومتي« بهعنوان كليديترين محور شعارها انتخاب شده، نشاندهنده اين امر است كه نقشه راه اقتصادي كشور بايد به چه سمتي براساس مقتضيات زمان حركت كند. انتخاب شعارهاي »اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي« در سال ،1393 »اقتصاد مقاومتي؛ اقداموعمل«درسال5931 و»اقتصادمقاومتي،توليد-اشتغال«درسال6931 مشخص ميكند كه رهبر انقالب در اوج فشارها و تحريمهاي يكجانبه ايران از سوي جامعه جهاني با يك سياست هوشمندانه نگاه دولت، مردم و تصميمگيرندگان كالن اقتصادي در كشور را به سمتي هدايت كردهاند كه كمترين فشار و آسيبها با اجراي سياستهاي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.