افزایش فروش پژو- سیتروئن در بازار ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كرد حاكي از رش//د 2/3 درص//دي فروش اين ش//ركت در نيمه نخست س//الجاري ميالدي (2017) است.

اين ش//ركت فرانس//وي كه ماركهاي پژو، س//يتروئن و دياس را توليد ميكند از ژانويه تا ژوئن )دي 95 تا خرداد (96 در سراس//ر جهان نزدي//ك به ي//ك ميليون و 580 ه//زار خودرو فروخته است.در همين بازه زماني ميزان فروش تولي//دات اين گروه خودروس//ازي در چين 49 درصد كاهش داش//ته و ب//ه 152 هزار و 380 خودرو رسيده است.

ب//ه گزارش رويترز، حدود يك ميليون و 40 هزار خودروي اين شركت در اروپا به فروش رفته كه نس//بت به سال 2016 كاهشي دو درصدي محسوب ميشود.

افزايش چش//مگير فروش »پياساي- پژوسيتروئن« در ايران باعث شده مجموع صادرات آن به خاور نزديك و آفريقا نسبت به سال گذشته ميالدي سه برابر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.