احتمال تمدید برجام قوت گرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- سهش//نبه 23 تیر 1394 بود که توافق برنامه جامع اقدام مشترک در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5+1 )پنج عضو ثابت شورای امنیت ملل متحد شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایاالت متحده و آلمان( با دیپلماسی قوی ایران منعقد شد. توافقی که پس از 13 سال در حالی محقق شد که سنگاندازی مخالفان در داخل و خارج از کشور کم نبود و به جای اینکه به حل و فصل توافق هستهای امیدوار باشند به ایجاد بنبست در مذاک//رات تمرکز میکردند. جدا از مخالفان داخلی، آمریکا و رییسجمهورش نیز در تالش هستند با ایجاد اختالل در اجرای کامل برجام از طریق مستمسک قرار دادن مسایل حقوق بشری، مبارزه با تروریسم و برنامه موشکی ایران را ادامه دهند. با این حال جامعه جهانی دیگر پشتیبان آمریکانیستبلکهدرتالشهستندتاهمهاعضابر تعهد خود برحفظ توافق هستهای و برجام پایبند بمانند و از آن محافظت کنند.

از طرفی دولت ترامپ موظف است که هر 90 روز یک بار پایبندی ایران به توافق هس//تهای را مورد تایید قرار دهد و مقامات آمریکایی میگویند که انتظار میرود رییسجمهور بار دیگر این کار را انجامدهد.البتهسیاستترامپغیرقابلپیشبینی است و ممکن است در لحظه آخر تصمیم دیگری اتخاذ کند اما او خوب میداند که ایران بر تعهدات خود عمل کرده و این توافق بهترین گزینه برای جامعه بینالمللی بوده اس//ت. به گفته مقامات آمریکایی، اکنون ترامپ در حال سرمشق گرفتن از رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکاست که گفته بود ماندن در توافق هستهای بهترین راه راستیآزمایی پایبندی ایران است. هیثر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست خبری خود در خصوص وضعیت بازنگری دولت آمریکا درباره سیاس//ت ایران گفت: بازنگری در سیاست ایران همچنان در جریان است. میدانم ک//ه افراد توجه زیادی به ای//ن موضوع دارند. ما گفتیم و دولت گفته است که دستکم تا زمانی که بازنگری تکمیل شود ما به برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( پایبند خواهیم بود. این مساله تغییرنکردهاست.مااطمینانحاصلخواهیمکرد که ایران در قبال تعهدات خود به شدت پاسخگو باشد. سیاست نرم وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح اس//ت که چند تن از س//ناتورهای ارشد آمریکایی از وزیر امور خارجه این کشور خواستند تا لحنی تندتر در قبال ایران اتخاذ کند و پایبندی تهران به توافق هستهای را تایید نکند.

یک مق//ام آمریکایی گفت که قصد ترامپ ب//رای تایید برجام بیش//تر یک نیاز اس//ت تا آنچ//ه رییسجمهور مایل اس//ت انجام دهد. توافق هس//تهای در حال حاضر توسط شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه مورد بازبینی قرار گرفته و انتظار میرود که این بررس//یها تا پایان تابس//تان تکمیل ش//ود. به گفته این مق//ام آمریکایی، به نظ//ر میآید که دولت در حال حرکت به سمت سیاست تقویت اجرای برج//ام و برنامهری//زی برای زم//ان پایان این توافق و همزمان مقابله با سیاس//تهای ایران در منطقه، مساله حقوق بشر و آنچه واشنگتن حمایت تهران از تروریس//م میخواند، اس//ت. یک مقام ارشد آمریکا گفت که انتظار میرود دول//ت ترامپ بار دیگر تایید کند که ایران به تعهدات خود در توافق هس//تهای پایبند است که به منزله حفظ فعلی توافق هستهای خواهد بود. از هر سو اظهارات مقامات آمریکایی نشان میدهد که دونال//د ترامپ، فعال با توافقی که زمانی وعده داده ب//ود آن را پاره خواهد کرد، موافق است.

گالیهه/ایظریفدردومینس/الگرد انعقاد برجام

از 23 تیر 94 تاکنون، دو س//ال میگذرد؛ با وجود پایبندی کامل ایران به مفاد توافق هستهای ک//ه به تایید مراجع ذیص//الح از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسیده است طرف مقابل به ویژه آمریکا در اجرای آن سیاست سختگیرانهتری اتخاذ کرده و با انواع تحریمهای غیرهس//تهای نسبت به پایبندی به برجام در داخل ایران نگرانی به وجود آورده اس//ت. هر چند اینگونه تهدیدها برای ایران نتیجهای نخواهد داشت. ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به محض ورود به نیویورک برای شرکت در اجالس ساالنه سیاسی سازمان ملل، در مصاحبه با خبرنگاران صریحا اعالم کرد: توافقنامههستهایتوافقنامهایهمهجانبهوجهانی است که درپی سالها گفت و گو و مذاکره حاصل شده است.آنهایی که این فشارها را به ایران وارد آوردند، دیدند که این گونه فش//ارها نتایجی را که به دنبالش هس//تند در بر نخواهد داش//ت و در پایان کار به این نتیجه رسیدند که این توافق بهترین دستاوردی است که میتوان به آن رسید و همانطور که طبیعت مذاکرات همهجانبه است دیدیم که همه طرفین این مذاکرات به آنچه به دنبالش بودند رس//یدند. وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: دراین مرحله انتظار ما این است که همه طرفین این مذاکره به تعهدات خود پایبند بمانند امامتاسفانهتاکنونمشاهدهکردهایمکهآمریکادر حدی بسیار نازل این توافقنامه را قبول داشته و به آن پایبند مانده است و با رویکردها و سیاستهای نادرست خود قادر به احترام و حمایت از روح این توافقنامه نبوده و در نتیجه به ایران این اجازه را ن//داده تا به حد کامل از منافع این توافقنامه به صورتی که باید بهره ببرد. ظریف گفت: معتقدیم سرانآمریکابایددربرخوردبااینتوافقنامهتجدید نظر کنند چرا که در غیر این صورت به دوام این توافقنامه کمکی نخواهد کرد. فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک خود با سرگئی الوروف تاکید کرد این اتحادیه اطمینان مییابد که همه طرفها به اجرای کامل برجام پایبند خواهند ماند. موگرینی گفت: در آمریکا بررس//ی مجدد درباره برجام در جریان است. ما به این امر )بازنگری برجام( احترام میگذاریم ولی باید به صراحت اعالم کنم توافق هستهای ایران به یک کشور خاص تعلق ندارد و متعلق به جامعه جهانی است. وی تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک قطعنامه، توافق هس//تهای ایران را تأیید کرده و این یعنی ادامه اجرای بخش هس//تهای توافق و همچنین ادامه برداش//ته شدن تحریمها و افزایش تعامل همهجانبه ایران با جهان.

برجام در راس مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی قرار داشت و این توافق تاریخی بین ایران و 5+1 در این مدت با گشایشهای زیادی در زمینههای گوناگون برای کشورمانهمراهبود.نتایجبرجامهرچهباشدباعث شد قدرتهای جهانی صریحا به قانونمند بودن فعالیت هستهای ایران اعتراف کنند اعترافی که به لحاظ حقوقی نوعی مصونیت برای تاسیسات هستهای ایران ایجاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.