داخل ماشین، فضای خصوصی نیست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

امامجمعه موقت تهران گفت: آمریکا دست از پا خطا کند و عزم به س//وی ایران کند، مرکز سالمی برای آنان در جه//ان باقی نخواهیم گذاش//ت. آی//تاهلل محمدعلی موحدیکرمانی، خطیب موقت نمازجمعه تهران با تبریک پیروزی ارتش عراق در موصل، گفت: بحمداهلل داعش در موصل ریش//هکن شد. پلیس فدرال عراق اعالم کرده در جریان آزادس//ازی موصل بیش از هزار تکفیری داعشی کش//ته و دهها خودروی انتحاری منهدم شد.وی با اشاره به برخ//ی اظهارنظرها درباره فضای داخلی خودروها در رعایت حجاب، تصریح کرد: میگویند در برخی ماشینها کش//ف حجاب وجود دارد. ش//ما بدانی//د فضای داخل اتومبیل خصوصی نیست که کسی بگوید فضای خصوصی است و چه کار به کار خصوصی دارید. این ماشین است که در خیابان حرکت میکند، از پشت شیشه همه مردم، س//اکنان خودرو را میبینند، بدحجاب و بیحجاب باشد همه میبینند و این دیگر فضای خصوصی نیست و فضای عمومی است و باید نیروی انظامی با قاطعیت با این افراد برخ//ورد کند. امامجمعه موقت تهران ادامه داد: حضرت آیتاهلل مکارم شیرازی در این زمینه تصریح کردهاند که فضای ماش//ین خصوصی نیست و ماشین فضای عمومی اس//ت و همه میبینند و باید دقت شود، چه بسا افرادی که حجاب را مراعات نمیکنند، آدمهای نجیبی باشند اما فرهنگ غلط در خانواده آنها حاکم است، به خود بیایید، واهلل قیامتی است و در قیامت نمیتوانید جواب دهید.

در عال//م برزخ نمیتوانید جواب دهید، اگر گفتند با این کارتان به اس//تقالل کشور آس//یب رساندید و عزت انق//الب را از بین بردید و دش//من فک//ر کند در ایران از انقالب دست کش//یدهاند و بدانید جواب این ضربهها را در قیامت نمیتوانید، بدهید. مادران روی دخترانش//ان دقت کنند، البته باید از نیروی انتظامی تش//کر کنم که نسبتا خوب عمل کرده است.آیتاهلل موحدیکرمانی در ادامه مساله آمریکا را مورد توجه قرار داد و گفت: آمریکا روزبهروز بر جنایتهایش اضافه میکند.

حمایت از خونریزان و قاتالن دنیا چیز کمی نیست و ب//رای آمری//کا عادی ش//ده؛ جای تعجب هم نیس//ت. ماهی//ت آمریکا ماهیت کثیفی اس//ت. آنچه مایه تعجب است این است که برخی ضعیفان میگویند آمریکا قوی اس//ت و ایران قدرت مقابله ندارد و چه بهتر که دس//ت از مقاوم//ت بردارد و رو به س//ازش بیاورد؛ واعجبا، اینها گویا وعدههای ق//رآن را فراموش کردهاند یا باور ندارند. خطی//ب موقت نمازجمعه این هفته تهران با هش//دار به آمریکا اظهار داشت: دست از پا خطا کنند و عزم به ایران کنند، آنها )نیروهای مسلح ( مرکز سالم برای آمریکا در جهان باقی نخواهند گذاشت. آمریکا فکر میکند با فشار اقتصادی میتواند مردم را خسته کرده و در مقابل نظام قرار دهد، غافل از اینکه مردم 36 سال مقاومت کردند و خس//ته نشدند و همه نوع فشاری را تحمل کردند، البته مسووالن باید برای حل مشکالت به ویژه اقتصادی و تولید و اش//تغال فکر کنند. وی افزود: ب//از آمریکا فهمیده که ستون نظام والیت است و تمام سعی او سست کردن این پایه است، مثال در برابر هر سخنی که رهبری میگوید، تالش میکنند زمزمه مخالفی را به وجود بیاورند و مردم را در سیاست کلی نظام که به وسیله رهبر انقالب بیان میشود به تردید بیندازند، البته در مردم این وسوسهها اثری ندارد و ش//جاعت و تدابیر و اشراف در بیانات مقام معظم رهبری را مش//اهده میکنند که به برکت همین قاطعی//ت و بینش قوی ایش//ان، کش//ور از خطر مصون مانده و ایران در جهان ناامن، جزیره امن اس//ت.آیتاهلل موحدیکرمان//ی با یادآوری خیانتهای آمریکا به برخی رهبران دنیا گفت: دنیا میداند آمریکا با مرسی در مصر چه کرد؟ آنها هیچ دستاوردی برای ملتها نمیگذارند. دیدید ب//ا قذافی در لیبی چه کردن//د؟ آنها تماما خوی اس//تکباری دارن//د و اینها مایه عبرتی ب//رای طرفداران مذاکره با آمریکاست.خطیب موقت نمازجمعه تهران در بخش پایانی سخنانش مشکالت سپردهگذاران بانکی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: مشکل سپردهگذارها حل شود. مجلس گام مهمی برداشته و دولت هم شروع کرده و انشاءاهلل این مشکل حل خواهد شد. این موضوع مهم است و به اعتماد مردم به نظام و دولت ربط دارد و باید این ارتباط حفظ شود.

آی//تاهلل موحدیکرمانی با اش//اره به موضوع س//ود بانکی گفت: سودها، ربا و حرام است. بانکها باید مردم را توجیه کنند و براس//اس شرع عمل کنند. خطر بسیار بزرگ است، نظام را تهدید میکند، اگر یک درهم ربا هم باش//د آیا میدانید چه تعبیری دارد؟ سود، ربای خالص اس//ت و میخواهید ربا نباشد، به دستور شورای نگهبان عمل کنید و قرارداد ش//رعی به صورت وکالت و مضاربه ببندید که در آن صورت حالل میشود.

وی در پایان خاطرنش//ان کرد: معضل قاچاق هم باید حل شود. دادستان کل کشور در این زمینه فریادش بلند شده و اعالم خطر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.