ظریف: از آتشبس در سوریه حمایت میکنیم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- سفر یک هفتهای ظریف به نیویورک از دیروز شروع شد. وزیر امور خارجه برای شرکت در مجمع عالیرتبه سیاسی ساالنه سازمان ملل به این شهر سفر کرده است. وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه و دیدارهایی که در این سفر خواهد داشت، ابراز داشت: سفر به نیویورک به دلیل اجالس شخصیتهای برجسته سیاسی برای بررسی اهداف توسعه پایدار است و جمهوری اسالمی به عنوان کشوری که قبل از این تصمیمگیریهای بینالمللی به دلیل مواضع ملی و فرهنگی خودش در همه این حوزهها، اسناد باالدستی قابل توجهی دارد در زمینه محیط زیست، آموزش، فقرزدایی و سایر 17 حوزه اهداف توسعه پایدار، مبتنی بر دیدگاههای خودش برنامههایی را تنظیم کرده که الزم است جامعه بینالمللی از این برنامهها آگاهی داشته باشد، از اهداف و دستاوردهایی که جمهوری اسالمی براساس دیدگاههای ملی و در واقع باورهای دینی و فرهنگی خودش داشته است، پیشرفتهای بسیاری خوبی داشته که الزم است به اطالع جامعه بینالمللی برسد و این سفر چنین امکانی را فراهم میکند.

وزیر امور خارجه کش//ورمان گفت: این س//فر همچنین فرصتی را برای بنده و همکارانم فراهم میکند که با جامعه نخب//گان در محل، افراد تاثیرگذار کانونهای فکری و دیگر رس//انهها و س//ایر تاثیرگذاران بر افکارعمومی جامعه غربی گفتوگوهایی داش//ته باش//یم و در واقع واقعیات منطقه و سیاستهای بسیار خطرناکی که به توسعه افراطگرایی در منطقه انجامیده یا در منطقه خلیجفارس باعث شده متحدان ایاالت متحده در برابر یکدیگر قرار بگیرند و امنیت و ثبات منطقهرایکباردیگرباخطرجدیمواجهکنند،دراینزمینهها گفتوگو و روشنگری کنیم.

هی/چ دی/داری بین م/ن و همت/ای آمریکاییام برنامهریزی نشده است

ظریف در پاس//خ به اینکه آیا طی این سفر با نمایندگان کنگره یا احتماال همتای آمریکای//ی خود دیداری خواهید داشت، یادآور شد: هیچ دیداری بین من و همتای آمریکاییام برنامهریزی نشده است. ما در گذشته و البته نه با وزیر امور خارجه تیلرسون بلکه با وزیر امور خارجه سابق آمریکا درباره موضوعات هس//تهای دیدارهایی داش//تیم و مذاکرات ما بر موضوعات اتمی محدود میشد ولی در این سفر هیچ دیداری برنامهریزی نش//ده اس//ت. در نظر دارم البته نه با مقامهای آمریکای//ی بلکه با جامعه خردمندان که در سیاس//تگذاری آمریکا تاثیرگذار هستند، دیدارهایی داشته باشم. وی اضافه ک//رد: میخواهم در ارتباط با موضوعات گوناگون با دبیرکل سازمان ملل و دیگر مقاماتی که در این اجالس حضور دارند نیز گفتوگوهایی داشته باشم.

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان همچنین در ارتباط با بحران س//وریه نیز عنوان کرد: همیشه به خاتمه درگیری و جنگ در س//وریه ایم و همه در مقابل تروریسم و افراطیگری به منظور رهایی مردم سوریه از این تهدید که به درگیری و خونریزی در منطقه ما انجامیده، متحد شدهاند، در نتیجه ما از آتشبس پایدار در سراسر سوریه البته به جز برای گروههای تروریستی و افراطی به ویژه داعش و النصره حمایت میکنیم. ظریف ادامه داد: ما با روس//یه و ترکیه در روند آستانه و همچنین خارج از آن سرگرم مشورت هستیم تا از تداوم اجرای موفقیتآمیز توافق اطمینان حاصل کنیم، توافقی که به ارتقای کاهش مرارتهای مردم سوریه بینجامد و امیدواریم به سمت دستیاریهای بشردوستانه به همه مردم سوریه در سراسر آن کشور منجر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.