نتیجه تعامل مجلس پنجم با خاتمی سهمخواهی نبود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهسیاسی-رییسفراکسیونامیددریادداشتیبههمراهیمجلس پنجم با سیدمحمد خاتمی در رای به کابینه دولت هفتم اشاره کرد و گفت: نتیجه تعامل و همدلی، نه سهمخواهی بود و نه مجادالت تند رسانهای بلکه تشکیلدولتیمطابقخواستههاومطالباتمردمبود.متنیادداشتمحمدرضا عارفباموضوعچگونگیهماهنگیدولتومجلسبدونسهمخواهیکهدر اینستاگراماومنتشرشده،بهاینشرحاست:پسازپیروزیجریاناصالحاتدر انتخاباتدومخرداد67،نوبتتشکیلکابینهدولتآقایخاتمیبودوهمزمان نگرانیازرایاعتمادوزرایپیشنهادیدرمجلسپنجموجودداشت.ازیکسو آقایخاتمیبایدپاسخگویمطالباتبرخاستهازرای02 میلیونیخودمیبود و از طرف دیگر نمایندگان مردم که خود مستقیما با رای مردم انتخاب شده بودند، باید در انتخاب کابینه دولت همدل و همراه میشدند. پیش از معرفی کابینه،برخیگمانهزنیهاحکایتازاینداشتکهبهسختیمیتوانازمجلس پنجم رای اعتماد گرفت و نقل قولهایی که در آن روزها مطرح میشد هم حکایت از همین رویه داشت. اما جریان اصالحات که همواره به گفتوگو در ابعادملیقائلبودهاست،پیشقدمشدودرجلساتمنظمیبانمایندگانشریف مردم، در مجلس شورای اسالمی گفتوگو و رایزنی کرد. نتیجه این تعامل و همدلی،نهسهمخواهیبودونهمجادالتتندرسانهایبلکهمحیطیرافراهم کرد که وزرای پیشنهادی دولت آقای خاتمی که بنده هم یکی از آنها بودم، با رای چشمگیری موفق به کسب رای اعتماد شدند و تشکیل دولتی مطابق خواستههاومطالباتمردممحققشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.