شکایت از ائمه جمعه و نظامیان روی میز قوه قضاییه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- معاون حقوقی رییسجمهور از شناسایی عوامل موثر توهین به رییسجمهوردرحاشیهراهپیماییروزقدسخبردادوگفت:رییسجمهور ازهیچشخصیشکایتنکردهاست.حجتاالسالممجیدانصاریدرپاسخبه اینپرسشکهآیاشکایتازائمهجمعه،فرماندهاننظامیوبرخیرسانههابه خاطرتخلفاتانتخاباتیازسویشخصرییسجمهوربودهاست،گفت:آقای رییسجمهور از کسی شکایت نکرده است. ایشان به قدری شخصیت واال و تحمل باالیی دارد که از کسانی که آشکارا به ایشان توهین کردهاند، همواره گذشتداشتهاست.ویخاطرنشانکرد:درجهترسیدگیعادالنهوفراگیر به تخلفات انتخاباتی، شکایاتی از جاهایی که تخلف و جرم آشکار انجام داده بودند، تقدیم قوه قضاییه کردیم که حتما هم رسیدگی خواهند کرد. معاون حقوقیرییسجمهورتاکیدکرد:ماخواهانرسیدگیدقیقوعادالنهبههمه موارد تخلف از قوانین هستیم آن هم به منظور صیانتبخشی و پیشگیری از وقوع این جرائم. انصاری ادامه داد: شکایت خود را تقدیم قوه قضاییه کردهایم و خواستاررسیدگیعادالنههستیم.معاونحقوقیرییسجمهوردرموردمرجع رسیدگیبهاینشکایتهااظهارکرد:اگرشخصیبرخالفقانونعملکند، علیهاوشکایتیتنظیممیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.