7 عضوکابینهبهمجلسمیروند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- وزرای صنعت، معدن و تجارت، آموزشوپرورش، دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح،کشور،نیرو،بهداشت،درمانوآموزشپزشکیومعاونعلمیو فناوریرییسجمهوردرجلساتکمیسیونهایتخصصیهفتهجاریمجلس شورای اسالمی حضور مییابند. کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی هفته جاری جلسات خود را برگزار میکنند که براساس دستور کار کمیسیونها،هیاترییسهکمیسیوناصل09 مجلسنشستیبرایبررسی پروندههایمطروحهدربارهسازمانحجوزیارتونیزعدمتمکینبانکمرکزی و سازمان صداوسیما به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی خواهند داشت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هفته جاری از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای بررسی آخرین تحوالت دفاعی و پاسخبهسواالتفالحتپیشهنمایندهاسالمآبادغرب،هاشمزایینمایندهتهران، قاضیپورنمایندهارومیه،محجوبنمایندهتهرانوشهریارینمایندهزاهدان دعوتمیکند.اینکمیسیونهمچنینازوزیرکشورجهتبررسیآخرین اخبار و تحوالت داخلی و پاسخ به سوال امینیفرد نماینده ایرانشهر، بیگلری نمایندهسقزوبانه،فتحینمایندهتهران،شکورپورحسین؛نمایندهپارسآباد و خادمی نماینده ایذه دعوت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.