ابقای6 وزیردرکابینهدوازدهمقطعیاست

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه سیاس/ی- نماینده مردم تهران تاکید کرد: ابقای آقایان ظریف، قاضیزادههاشمی،زنگنه،دهقان،سلطانیفروواعظیدردولتدوازدهمقطعی است.الیاسحضرتیدرتوئیترخودبااشارهبهگمانهزنیهادربارهچینشکابینه دوازدهمنوشت:ابقایآقایانظریف،قاضیزادههاشمی،زنگنه،دهقان،سلطانیفر و واعظی در دولت دوازدهم قطعی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.