سالمت نظام مالی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهاقتصادی- پس از بروز مشکالت عمیق و گس//ترده در بانکها و به صدا در آمدن زنگ خطر برای سیستم بانکی کشور، به ویژه با توجه بهمعضالتپیشآمدهپیرامونسپردهگذاریهای مردم در موسس//ات مال//ی و اعتباری غیرمجاز، هماکنون کارشناسان و مس//ووالن اقتصادی و بانکی کشور بیش از گذشته نگران اوضاع وخیم بانکها شدهاند.

بانک مرکزی نیز در این میان برای ساماندهی مشکالت نظام بانکی، راهکارهای مختلفی ارائه داده اس//ت که ادغ//ام موسس//ات غیرمجاز در بانکها و موسسات مجاز، یکی از پرحاشیهترین و مورد بحثترین سیاستهای این نهاد ناظر و سیاستگذار ملی به ش//مار میرود، اما برخی از کارشناسان معتقدند ادغام به تنهایی نمیتواند راهکار رفع معضالت ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز باشد.

اختالل شکل گرفته پیرامون موسسات مالی و تعاونیهای غیرمجاز با رعایت نکردن مقررات بازار مالی،کسرینقدینگی،عدمشفافیتدرحسابها، عدم کفایت سرمایه و فراگیر شدن نابسامانیها، ش//ایعههای مختلفی درباره ورشکستگی آنها ایجاد کرده اس//ت و بانک مرکزی با ورود به این قضیه سعی دارد پیش از ورشکستگی، به دنبال گام//ی ب//رای رهایی از خطر ناب//ودی بانکها و موسسات باشد.

ب//ا این ح//ال، ادغ//ام بای//د در چارچوب و سیاس//تهای بانک مرکزی انجام شود و صرف نظر از اینکه دو موسسه در هم ادغام شوند، این امر راهکاری قطعی رفع مشکالت امروز نظام بانکی نخواهد بود، بلکه باید تمهیداتی برای پس از ادغام نیز اندیشیده شود.

همچنین باید توجه داشت ادغام موسسات مالی در بانکها یا در موسس//ات دیگر یا ادغام چند بانک با یکدیگ//ر در صورتی موفقیتآمیز است که حقوق سپردهگذاران و صاحبان حساب در هر کدام از آن موسس//ات و بانکها محفوظ باشد و خسارتی به آنها وارد نشود. البته این ادغام منافعی هم برای بانکها و موسسات مالی مجاز دارد از جمله اینکه س//پردههای قابل توجهی را جذب میکنند و بازار بانکها و موسسات مجاز توسعه مییابد.

از س//وی دیگر اگر یک موسسه فقط بدهی داش//ته باش//د و دارایی در کار نباشد، میتواند وضعیت موسس//ه بهتر را هم تهدی//د کند، در نتیجه باید وضعیت هر دو موسس//ه یا بانک به خوبی سنجیده شود تا فرآیند ادغام ضمن اینکه موسسه قویتر را به خطر نیندازد، بتواند موسسه ضعیفتر را هم نجات دهد. کارشناسان اقتصادی نیز عقیده دارند که اراده الزم در نظام بانکی کشور برای ادغام ایجاد شده، ولی پیشنیازها و شرایطی برای اجرای این برنامه وجود دارد. ارادهبرایاصالحاتساختاری موضوع ادغام بانکها و موسس//ات اعتباری که چندی اس//ت به صورت جدی مطرح شده و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این اقدام را مثب//ت ارزیابی میکنند اما در این راه پیشنیازهایی ب//رای اجرای آن باید در نظر گرفته شود.

در همین راستا کارشناسان میگویند به نظر میرسد در بانک مرکزی و نظام بانکی اراده الزم برای ادغام بانکها و موسسات اعتباری به منظور اصالحات ساختاری نظام بانکی کشورمان فراهم ش//ده است؛ البته برخی از موسسات اعتباری و بانکها در شرایطی قرار دارند که راهی جز ادغام پیش روی آنها نیست.

رییس کل بانک مرک//زی نیز چندی پیش درباره برنامه این بانک برای ادغام بانکهای مجاز توضیحاتی ارائه کرد و البته به س//پردهگذاران و مش//تریان بانکها اطمین//ان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیس//ت و از این سیاست متاثر نخواهند شد. براس//اس این گفته سیف انتظار م//یرود اجرای برنامه ادغام در دس//تور کار قرار گیرد و اجرایی شود. البته هنوز این برنامه از سوی بانک مرکزی عملیاتی نش//ده و این ادغام به جز ساماندهی موسسات و تعاونیهای اعتباری است که تاکنون انجام شده است.

برخی مسووالن بانکی مطرح میکنند ادغام به استانداردس//ازی صورتهای مالی بانکها و نزدیکتر ش//دن بیشتر آن به سطح بینالمللی کمک میکند. صرفهجوی//ی، کاهش هزینهها و قیمت تمام ش//ده در بانکه//ا ...و نیز از دیگر مزیتهای//ی اس//ت که برای ای//ن برنامه عنوان میش//ود. با این وجود مس//ووالن بانک مرکزی اطمینان میدهند که س//پردهگذاران بانکها از این بابت نگرانی نداش//ته باشند و بانک مرکزی اج//ازه نمیدهد که منافع س//پردهگذاران دچار خدشه شود. درمانبیماریبانکها یک مقام مس//وول در نظام بانکی با اشاره به اینکه برخی از بانکهای ما بیمارند و این بیماری باید درمان ش//ود، گف//ت: بانکها پس از درمان میتوانند وارد فرآیند پیچیده ادغام شوند.

محمدرضاساروخانی،معاونامورسرمایهگذاری و بینالملل بانک س//ینا درب//اره ادغام بانکها و موسس//ات اعتباری گفت: بیم//اری که در حال حاضر نظام بانکی ما به آن مبتال است با مسکن معمولی قابل درمان نیست و این بیماری نیاز به درمان و جراحی دارد و این جراحی هم حتما با خونریزی همراه خواهد بود.

عضو هیات مدیره بانک سینا با بیان اینکه باید پذیرفت این جراحی و ادغامها کار سخت و بزرگی است، تصریح کرد: با این وجود باید این کار انجام ش//ود، برخی از بانکهای ما بیمارند و ای//ن بیماری باید درمان ش//ود چون ممکن اس//ت به بقیه بانکها سرایت کند و این اتفاق خطرناکی است.

وی با اشاره به سودهای موهومی که در حال حاض//ر برخی بانکها در کش//ور میپردازند، به ایبنا گفت: این در حالی است که این بانکها یا موسس//ات اعتباری پولی ندارند و فقط در حال چاق کردن دو طرف ترازنامه خود هستند بدون اینکه عایدی داش//ته باشند بنابراین این حباب روزی میترکد و بانک مرکزی باید هر چه زودتر به داد آنها برسد.

ساروخانی عنوان کرد: اینکه تصور شود فالن بانک با چنین وضعیتی در حال ادامه حیات است یا تابلو دارد و در رسانهها تبلیغات انجام میدهد یا اینکه روی پای خود ایستاده است را باید کنار گذاش//ت و حتی این موضوع ش//امل بانکهای مجوزدار هم میشود.

وی خطاب به بانک مرکزی اظهار کرد نباید اجازه داده ش//ود که بانکها به جایی برسند که نابود شوند، بلکه باید طی فرآیندی داراییهای آنها م//ورد ارزیابی قرار گیرد و ش//رایطی برای ادغام اینگونه بانکها فراهم شود تا قابلیت ادغام داشته باشند.

این مقام مسوول در نظام بانکی کشور عنوان کرد: باید به این نکته نیز توجه شود که یک بانک بیمار را یک بانک سالم برای ادغام قبول نمیکند، بلکه این بیمار باید در ابتدا درمان و بعد وارد فرآیند پیچیده ادغام شود که کار سخت و دشواری است اما گریزی از اجرای آن نیست. هشدارنسبتبهمشکالتادغام همچنین عضو هیات علمی و مدیر پژوهشی پژوهش//کده پولی و بانکی درب//اره برنامه بانک مرکزی برای ادغام بانکها و موسسات اعتباری گفت: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که اگر بانک یا موسسه کوچکی دچار مشکل است، در یک بانک بزرگتر ادغام شود و در چارچوب آن بانک به فعالیتهای خود ادامه دهد.

حمید زمانزاده تاکید کرد: این نکته مهمی است که در ادغامها به سمتی حرکت نکنیم که چند موسسه که همگی دارای مشکل هستند را با هم ادغام کنیم زیرا با این اقدام مشکل بزرگتری ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنش//ان ک//رد: بهتر اس//ت در این ادغامها آنهایی که دارای مشکل که احتماال هم بانکها و موسسات اعتباری کوچک هستند، در بانکی بزرگتر که مشکالت کمتری دارد، ادغام کنیم. در این چارچوب نیز به لحاظ مدیریتی و س//ازوکاری که مشاهده میشود، ادغام در بانک بزرگتر انجام شود تا مشکالت به تدریج و عمال حل شود؛ این نکته باید مدنظر سیاستگذاران در ادغامها قرار گیرد.

زمانزاده با تاکید بر اینکه ادغام موسسات بزرگ با بانکها چارچوب بهتری برای اجرای این برنامه اس//ت، به ایبنا گف//ت: این راهکار بهتر از این اس//ت که بخواهیم چند موسس//ه مش//کلدار را با ه//م ادغام کنیم که تبدیل به یک بانک یا موسس//ه بزرگتر که تماما دچار مشکل است، شود.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اش//اره به تجربه موفق ادغام موسسه اعتباری میزان در بانک صادرات عنوان کرد: این تجربه ب//ه بانک مرک//زی کمک میکند ک//ه از این پس موسسات مش//کلدار )که هر یک دارای مش//کالت خاص خود هستند( را با هم ادغام نکنی//م زیرا با این کار مش//کالت موسس//ات مضاع//ف میش//ود بلکه آنه//ا را در یک بانک بزرگتر ادغام کنیم.

در نتیجه ضروری است سعی شود این ادغام وضعیت بانکها را به لحاظ ش//اخص س//المت بانکی بهبود بخشد و اگر تضمینی برای نتیجه این فرآیند وجود نداشته باشد، بحث ادغام اساسا بیفایده خواهد بود و نباید این کار را انجام داد بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که ادغام در بهبود هرچه بیشتر س//طح استانداردسازی بانکها کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.