عزم جدي دولت براي کاهش نرخ سود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در شرایط کاهشی روند نرخ تورم در کشور، شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را در محدوده 15 تا 18 درص//د تثبیت کند. با این حال بانکها معتقدند این نرخ قابلیت اجرایی شدن ندارد. بر همین اساس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دنبال یافتن مکانیسمی برای کنترل نرخ سود در سیستم بانکی کشور هستند.

در همین راس//تا معاون وزیر ام//ور اقتصادی و دارایی معتقد اس//ت: باید تالش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بینبانکی، تقویت مکانیسم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد.

حس//ین قضاوی در همین ب//اره و در جمع خبرنگاران گف//ت: آنچه اکن//ون مقامات دولت//ی در محافل علمی یا کارشناس//ی عمومی در خصوص نرخ س//ود بانکی مطرح میکنند، بیان صورتمساله است که البته این صورتمساله، راهحل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن بحثهای کارشناس//ی کرده و به آن پرداخته است. البته یکی از وظایف ش//ورای پ//ول و اعتبار، رصد تحوالت بازار پول و س//رمایه اس//ت که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داش//ته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تس//هیالت 18 درص//د و ب//رای س//پرده 15 درصد اعالم کرده ولی این نرخ در بانکها اجرا نش//ده اس//ت. بانکها البت//ه معتقدند که این نرخ قابلی//ت اجرایی ندارد ولی به نظر میرس//د با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخهای مصوب در بانکها اجرا ش//ود. بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیسمی، بتوان نرخ را کنترل کرد.

وی تصریح کرد: باید تالش کرد نرخ س//ود را از طریق تقویت بازار بینبانکی، تقویت مکانیسم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان پیدا کرد و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.

قضاوی در پاسخ به این سوال که بانکهای دولتی نیز مصوبه نرخ س//ود را اجرا نمیکنن//د، گفت: باید با تقویت نظ//ارت و جلب تقی//د بانکها، تالش ک//رد که مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا کند چراکه اگر بانکها احساس کنند بانک کنار دست آنها، مقررات را رعایت نمیکند، به دلیل واهمهای که از خروج س//پردهها و پولهای مردم از دستش//ان دارند، وارد رقابت ناسالم میشوند؛ پس عدم اجرای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانکها تحمیل میکند.

وی اظهار داشت: هماکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اینطور نیس//ت که حاش//یه بین نرخ بهرهای که از تسهیالت گرفته میشود، در مقایسه با نرخ س//ود سپرده، منفی باشد بلکه عموما همه جا در مجموع وقتی برای بانک حس//اب و کتاب میکنند، برای عملکرد مالی یکسال، خالص درآمد بهرهای در عموم بانکهای دنبا مثبت است ولی در کشور ما وضعیت به گونهای است که برخی از بانکها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیالت به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه میکنند؛ س//ود سپردهها بیش//تر از درآمدی است که از تسهیالت دریافت میشود بنابراین خالص درآمد بهرهای در برخی بانکها منفی است.

قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانکها ناچارند وقتی کارمزدها و درآمدها ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی اکتفا کنند که این امر، زمینه را فراهم میکند که آنها دارایی خود را بفروشند یا معامالتی ب//ا زیرمجموعههای خ//ود انجام دهند که بر اس//اس آن، کاالیی را با قیمت پایینتر در دفتر ثبت کرده و با قیمت باالتری بفروشند؛ اینجاست که نوع جدید دارایی که حاصل میش//ود، به قیمت باالتر ثبت شده و سود نشان میدهد؛ نمیتواند یک فرآیند سالم تلقی شود و حتما باید وضعیتی برای بانکها ایجاد شود که درآمد خالص بهرهای آنها مثبت باشد و این درآمد خالص بهرهای به عالوه کارمزدهایی که دریافت میکنند، باید به گونهای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد. آخرین وضعیت بانکها معاون وزیر اقتصاد گفت: حسابرسان بر اساس گزارشی که از هیاتمدی//ره بانکها دریافت میکنند، در خصوص صورتهای مالی تصمیم میگیرند و هر آنچه میبینند با مق//ررات، مغایرت دارد ی//ا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح میکنند.

قضاوی افزود: امیدواریم ساختار مالی بانکها به گونهای شود که صورتهای مالی مثل خیلی از بانکهای متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی میکند، نظرش مطلوب باش//د؛ درحالی که اکنون برعکس است و عموم بانکهای کشور ایرادات قابل مالحظهای در بندهای حسابرس//ی و صورتهای مالی دارند و دش//وار اس//ت که حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.

وی گف//ت: اظهارنظ//ری ک//ه عموم بانکه//ا دریافت میکنند، مشروط است که این در دنیا عرف جاری نیست بلکه عرف جاری این اس//ت که صورتهای مالی مطلوب باشد. بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانکها انجام شود که در جهت شفافسازی کیفیت داراییها و بهبود صورتهای مالی باشد، به طوری که حسابرس وقتی اظهار نظر میکند، بتواند اظهارنظر مطلوب صورت دهد.

وی اظهار داش//ت: اظهارنظر مطلوب حسابرس به رتبه اعتباری بانک کمک میکند و او میتواند تسهیالت مالی را از بازار بین المللی با نرخ ارزانتر دریافت کند. کاهش نرخ سود جدی است همچنین رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از عزم این بانکها برای کاهش نرخ سود همسو با سیاستهای دول//ت خب//ر داد و گفت: تالش میکنی//م در این فرآیند سپردهگذاران متضرر نشوند.

محمدرضا حسینزاده درباره انتظار دولت از بانکهای دولتی برای کاهش نرخ س//ود سپردهها و تسهیالت بانکی ب//رای کمک ب//ه تولید اظهار داش//ت: بانکه//ای دولتی تصمیم گرفتند همس//و با سیاس//تهای دول//ت نرخها را پایین بیاورند.

وی با یادآوری اینکه هدف، همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است، گفت: قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد.مدیرعامل بانک ملی ایران در پاس//خ به اینکه برخی گمانهزنیها از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت فعلی نرخ سود در آینده حکایت دارد، گفت: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نیست بلکه نرخها باید کاهش یابد.

حسینزاده گفت: بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعالم کند و ممکن است نرخ پایینتر از نرخ کنونی باشد.

وی در پاس//خ به س//وال دیگری مبنی بر اینکه برخی گمانهزنیها از نرخ س//ود 12 درصدی برای س//پردههای یکس//اله حکایت دارد، اظهار داش//ت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از 15 درصد و نرخهای مطرح شده کاهش یابد.

رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی بدون اعالم نرخ مدنظر بانکها ابراز امیدواری کرد که ش//ورای پول و اعتبار هرچه سریعتر در این زمینه تعیینتکلیف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.