اوضاع اقتصاد ایران به روایت بهزاد نبوي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عضو ارشد اقتصادی دولتهای اول انقالب تا پایان جنگ که هشت سال نیز وزیر صنایع سنگین بود، تصریح کرد: االن وضع اقتصاد ایران از سال آخر جنگ هم بدتر است و حتی از سال 1392 هم بدتر است. نمیخواهم بگویم روحانی در چهار سال گذشته کاری نکرده اما دستش بسته بوده است و من میدانم که فشار بر روحانی بیشتر از فشار بر رییس دولت اصالحات است.

بهزاد نبوی حاال در آستانه عبور از نیمه دوم دهه هفتم عمر خویش با حسرت از نگاه اشتباه انقالبیون به حوزه اقتصاد در سالهای نخست پس از پیروزی یاد میکند و میگوید آن زمان تصور و اندیشه ما این بود که قبول ورود سرمایه خارجی به اقتصاد ایران همراهی با امپریالیسم است اما حاال با قاطعیت میگویم بدون س//رمایهگذاری خارجیها، اقتصاد ایران بدتر از وضع موجود خواهد شد چون واقعیت این است که دولت از فروش نفت مازاد بر مخارج جاری درآمد دیگری ندارد که بخواهد سرمایهگذاری کند و حتی دیگر ریال مازاد هم ندارد. بنابراین برای اینکه اقتصاد ایران نابود نشود، باید بخشخصوصی سرمایهگذاری کند که این بخش هم مازاد سرمایه ندارد و چند نفری هم که ممکن است مازاد سرمایه داشته باشند، دل و جرات ندارند.

به گزارش ساعت 42، او که روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت میرمصطفی عالینسب در موسسه دین و اقتصاد سخن میگفت، تاکید کرد: در هشت سال فعالیت دولتهای قبل از روحانی با مشعلهای صنعتی اقتصاد ایران را آتش میزدند، آقای روحانی در این چهار س//ال فقط موفق ش//ده مشعلها را کنار بگذارد اما اقتصاد ایران در حال سوختن است. تنها چیزی که این آتش افتاده به جان اقتصاد ایران را خاموش میکند، سرمایهگذاری است. اقتصاد ایران بدون سرمایهگذاری شتابان میسوزد و به خاکستر تبدیل میشود.

این عضو ارشد اقتصادی دولتهای اول انقالب تا پایان جنگ که هشت سال نیز وزیر صنایع سنگین بود، تصریح کرد: االن وضع اقتصاد ایران از سال آخر جنگ هم بدتر است و حتی از سال 1392 هم بدتر است. نمیخواهم بگویم روحانی در4سال گذشته کاری نکرده است اما دستش بسته بوده است و میدانم که فشار برروحانی بیشتر از فشار بر رییس دولت اصالحات است.

نبوی ادامه داد: درحال حاضر تندروهای ایرانی و تندروهای آمریکایی باهم همنوایی پیدا کردهاند و انگار به هم پاس آبشار میدهند تا توپ در زمین روحانی بخوابد. من به آقای روحانی همان توصیه شروع به کارش در سال 1392 را تکرار میکنم: دنبال این باشید که راه رفته شده منتهی به برجام را ادامه دهید و نجات اقتصاد ایران را در اولویت قراردهید و توجه داشته باشید که این دومقوله درراستای هم هستند و همدیگر را تکمیل میکنند. آقای روحانی نباید از فشارهایی که وارد میشود به ناامیدی گرایش پیدا کند. در سال 1392 و در شرایطی که حتی ما در زندان باور نمیکردیم، آقای روحانی رای باالیی بیاورد و تفاوت رای او با نفر بعدی بسیار بیشتر از تفاوت برنده انتخابات دوم خرداد6731 با آقای ناطق بود. وقتی مردم برای بار دوم به روحانی رای دادند یعنی میخواهند او همان راهی را برود که در چهار سال دولت نخست رفته است و ما میدانیم روحانی برای نجات اقتصاد، سیاست خارجی را در اولویت قرار داد. میدانیم که پس از برجام صدها شرکت و هیات خارجی به ایران آمدهاند تا شرایط سرمایهگذاری را بررسی کنند و اگر شرایط مناسب بود آنها برمیگشتند.

این فعال سیاسی ایران گفت : در دولت اصالحات سقف درآمد ارزی و سقف واردات به ترتیب 18 و 21میلیارد دالر بود، در دولتهای قبل از دولت روحانی سقف و میانگین واردات به 50 میلیارد دالر رسید و در حقیقت معده مصرف را بزرگ کردند. در دولتهای پس از دولت اصالحات استراتژی این بود که درآمد نفت را به جای سرمایهگذاری به اموری مثل طرح مسکن مهر و پرداخت یارانه اختصاص دهند و میگفتند سرمایهگذاری فعال الزم نیست. در آن دوره به جای اینکهباکشورهایصاحبتکنولوژیدادوستدکنیمباکشورهایضعیفاقتصادی مثل بورکینافاسو داد و ستد میشد. در آن سالها انگار میخواستیم به عصر حجر برگردیم و به دلیل تحریمها قرار بود همه چیز در داخل تولید شود.

بهزاد نبوی از منش و روش و خدمات عالی نسب در اوایل انقالب در حوزه اقتصاد نکاتی را با حاضران در میان گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.