مالیاتستانی از موسسات غیرمجاز

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون وزیر اقتصاد با اعالم فرار مالیاتی 13 تا 30 هزار میلیارد تومانی، گفت: از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت میکنیم و برای وصول مالیات خط قرمزی نداریم.سیدکامل تقوینژاد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما با معرفی سه مجموعه برتر مودیان مالیاتی کشور، افزود: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتماالنبیاء جزو بهترین مودیان کشور به حساب میآیند.وی تصریح کرد: سال گذشته حدود دو میلیون و 900 هزاراظهارنامهاشخاصحقیقی،بیشاز023 هزاراظهارنامهاشخاص حقوقی و حدود 380 هزار اظهارنامه در بخش امالک اجارهای دریافت شد.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در نظام جدید مالیاتی به دنبال عدالت مالیاتی هم در مرحله تشخیص و هم در مرحله وصول مالیات هستیم، اضافه کرد کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده، بیش از 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس خوداظهاری مودیان دریافت میکنیم. وی گفت: باید حسابهای مردم را شفاف کرد زیرا فرار مالیاتیدراقشارمختلف31 تا03 هزارمیلیارد تومانتشخیصدادهشده است.تقوینژادبابیاناینکهازموسساتغیرمجازمالیاتدریافتمیکنیم، گفت: برای وصول مالیات خط قرمز نداریم. با بررسیهای انجامشده، 27 کش//ور از 30 کشور از سپرده خود مالیات اخذ میکنند بنابراین اگر به سپردهگذار فشاری وارد نشود، میتوان از آنان مالیات اخذ کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.