تقدیر رییس اتاق اصناف از مدیرعامل بانک پارسیان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس اتاق اصناف با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل بانک پارسیان، از اقدامهای این بانک برای حمایت از صنوف آسیبدیده ساختمان پالسکو تشکر کرد.علی فاضلی، رییس اتاق اصناف با اهدای لوح تقدیر به کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارس//یان و رییس کانون بانکها و موسسات اعتب//اری خصوصی، از تالشهای مدیران و کارکنان بانک پارس//یان به واس//طه مساعدتها و حمایتهای بانک پارسیان از صنوف آسیبدیده ساختمان پالسکو تقدیر کرد. از سوی دیگر بانک پارسیان در اطالعیهای خطاب به س//پردهگذاران ارجمند تعاونی اعتب//ار ثامنالحجج )در حال تسویه( اعالم کرد: در اجرای دستور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پیرو اطالعیه آن بانک، به آگاهی میرساند همزمان با فرا رسیدن موعد پرداخت وجوه »فرم درخواست« ارائه شده توسط بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، بازپرداخت وجوه فرم مزبور تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، از روز سهشنبه مورخ 1396/4/20 انجام خواهد شد. به این منظور تمامی اش//خاص دارای »فرم درخواست« میتوانند در سررسید تعیینشده در فرم و پس از آن، با در دست داشتن اصل فرم و مدارک شناسایی معتبر، مطابق با ساعتهای کاری شعب بانک پارسیان، به شعبه اولیه صادرکننده »فرم درخواست« مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.