اعطای 280 هزار وام ازدواج در بهار 96

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مدیریت تقاضای متقاضیان وام ازدواج از س//وی بانک مرکزی گفت: در سه ماهه اول امسال بانکها 280 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کردهاند.

علیاصغ//ر میرمحمد صادقی در خصوص علت عدم ابالغ س//همیه تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به بانکها، اظهار داشت: به بانکها اعالم کردهایم فعال تسهیالت ازدواج را پرداخت کنند و به زودی سهمیه بانکها را ابالغ میکنیم.وی افزود: در سه ماهه اول امسال بانکها 280 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کردهاند.مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال فارس که چرا برخی متقاضیان وام ازدواج در مدت یک هفته وام خود را دریافت میکنند اما برخی دو ماه در نوبت معرفی به شعبه میمانند، گفت: این اتفاق به این دلیل است که تعداد زیادی از متقاضیان در سامانه یک بانک خاص را برای دریافت وام ازدواج انتخاب میکنند.وی ادامه داد: به عنوان مثال در اصفهان اغلب متقاضیان بانک ملی و صادرات را انتخاب میکنند و این دو بانک با حجم وسیعی از تقاضا روبهرو میشوند که این پدیده افزایش زمان انتظار دریافت وام را به دنبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.