تعیینتکلیف سپردههای تا یک میلیارد ریال فرشتگان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بانک مرکزی اعالم کرد: تعیینتکلیف سپردههای سپردهگذاران تعاونی منحلهفرشتگانبامبالغتاسقفیکمیلیاردریالازامروز42 تیرماهآغاز میشود.بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو اطالعیههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره ساماندهی تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین به اطالع میرساند چهارمین مرحله از طرح تعیینتکلیف سپردههای سپردهگذاران این تعاونی با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از امروز 24 تیرماه آغاز میشود و به مدت 14 روز کاری در شعب هشتادگانه این موسسه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس سپردهگذاران محترم میتوانند به منظور تعیینتکلیف سپرده خود مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده توسط موسسه اعتباری کاسپینبهشعبمنتخب،مراجعهونسبتبهافتتاححسابوتعیینتکلیف سپرده خود اقدام کنند.صاحبان حسابهای مشترک در تعاونی منحله فرشتگان نیز میتوانند با مراجعه به شعب هشتادگانه موسسه اعتباری کاسپین برای تعیینتکلیف سپردههای خود تا سقف یک میلیارد ریال، مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده در وبسایت این موسسه اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.