عوامل تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

یک اقتص//اددان باور دولت در سیاس//تگذاریهای کالن و همراهی رییسجمهور را دو عامل تاثیرگذار در کاهش نرخ تورم برشمرد.

تیمور رحمانی در خصوص عملکرد دولت در کاهش نرخ تورم و ارتباط ایندستاوردبااستقاللبانکمرکزی،گفت:فکرمیکنمبدنهسیاستگذاری کالن دولت و ش//خص رییسجمه//ور در این زمینه تاثیرگذاری باالیی داشتهاند.این اقتصاددان به ایبنا گفت: در قانونگذاری اتفاقی نیفتاده که بانک مرکزی توانسته باشد در این زمینه تاثیرگذاری مناسبی داشته باشد بنابراین شخص رییسجمهور و مشاوران وی به مساله کاهش نرخ تورم توجه ویژهای داشتهاند.رحمانی خاطرنشان کرد: البته در بانک مرکزی نیز مدیران به این مساله باور دارند و در مجموع دولت توانسته به کاهش نرخ تورم دست یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.