پارادوکس ترامپ ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييسجمهورآمريكابههمراههمسرش پنجشنبه گذشته براي شركت در مراسم رژهاي به مناس//بت روز ملي فرانسه وارد پاريس ش//دند. اين رژه ديروز در خيابان شانزهليزه پاريس برگزار شد.

رييسجمهور فرانسه از دونالد ترامپ مهمان آمريكايي خود در مقبره امپراتور پيش//ين فرانسه اس//تقبال كرد. پيشتر ماكرون با صدراعظم آلمان ديدار كرده بود. ترامپ و مركل براي حضور در مراسم روز ملي فرانسه به پاريس رفتهاند.

در اين مراس//م از ورود آمريكاييها به جنگ جهاني اول كه صد سال پيش رخ داد و همچنين قربانيان ارتش آمريكا در اين جنگ نيز ياد ش//د. مهمان ويژه اين جشن، رييسجمهور اياالت متحده بود. بعدازظهرپنجشنبهگذشتهرييسجمهور فرانسه از همتاي آمريكايي خود در حياط مقبرهناپلئونبناپارتومزارقهرمانانجنگ بهطوررسمياستقبالكرد.پسازنواختن سرود ملي دو كشور، ماكرون و ترامپ بر مزارناپلئونحضوريافتند.

سپس سران آمريكا و فرانسه به همراه همسرانشان به كاخ اليزه رفتند. از پيش گفته ش//ده بود كه دو سياستمدار درباره مبارزه با تروريس//م و جنگ در سوريه و عراقگفتوگوخواهندكرد.بهدليلحضور رييسجمه//ور اياالت متحده، در پاريس تدابير امنيتي كمنظيري انديشيده شده است، گفتني است امنيت مسير رژه را سه هزارو005 مامورپليستضمينكردند.

دونالد ترامپ در نشست مطبوعاتي به همراه رييسجمهور فرانس//ه، ايران را در كنار كرهشمالي و سوريه از رژيمهاي شرور دانستكهامنيتجهانيراتهديدميكنند. سراندوكشوربرهمكاريدرجهتتقويت امنيتتاكيدكردند.

ترامپ تهديد امني//ت را يك چالش جدي دانس//ت و گفت ك//ه در گفتوگو با رييسجمهور فرانس//ه درباره تحكيم امنيت بينالمللي به ويژه در مبارزه با گروه تروريس//تي »دولت اسالمي« تبادل نظر كرده است. سران دو كشور تاكيد كردند ك//ه با ادامه مبارزه با تروريس//م در عراق، بايد آزادي موصل تحكيم و برگشتناپذير شود.

دونال//د ترام//پ گف//ت: م//ا امروز با تهدي//دات رژيمهاي ش//روري مانند كرهشمالي، ايران و سوريه و دولتهايي كه از آنها حمايت مالي ميكنند، روبهرو هستيم. رييسجمهور آمريكا اضافه كرد: همچنين با تهديدات جدي سازمانهاي تروريستي مواجهايم. او تاكيد كرد: مصمم هستيم كه به شكل متحد با اين دشمنان انس//انيت مبارزه كنيم و آنها را از منابع مالي و قلمرو حاكميت و شبكه فعاليت و حمايت ايدئولوژيكشان محروم كنيم. ترامپ در پاس//خ به پرسش//ي راجع به امكان فس//خ معاه//دات بازرگاني ميان آمريكا و كش//ورهاي اروپايي گفت كه اي//االت متحده ب//ه قراردادهاي مفيد و منصفانه پايبند خواهد بود.

نشستمطبوعاتيسرانآمريكاوفرانسه در آس//تانه دومين سالگرد امضاي توافق جامع هستهاي ميان ايران و شش قدرت جهان )برجام( برگزار ش//د و خبرنگاران انتظار داش//تند اين موض//وع مورد توجه قرار گيرد اما دو سياس//تمدار به آن هيچ اشارهاي نكردند.

در اين نشست ماكرون گفت كه سران دوكشوردربارهآيندهسياسيعراقوسوريه رايزني كردهان//د. او افزود: هدف اصلي در سوريه نابودي تروريسم است و بركناري بشار اسد ديگر جزو اولويتهاي فرانسه در سوريهنيست.

احتم/ال تغيير موض/ع درباره پيمانپاريس

دونالد ترامپ در نشس//ت مطبوعاتي پنجشنبه گذشته خود گفت اين احتمال وج//ود دارد كه درباره پيم//ان مبارزه با تغييرات اقليمي پاريس كه آمريكا از آن خارج شده، كاري كند. ماكرون هم گفت با ترامپ درباره آينده سياسي عراق و سوريه رايزني كرده است. او گفت هدف اصلي در سوريه نابودي تروريسم است و بركناري بشار اسد ديگر جزو اولويتهاي فرانسه در سوريه نيست.

امانوئل ماكرون در عين حال با اشاره به حمله موشكي آمريكا به يك پايگاه هوايي ارتشسوريهگفتكهاستفادهازتسليحات شيمياييبهعنوانخطقرمزتعيينشدهو در صورت استفاده سوريه از اين تسليحات مجددا به پايگاههاي ارتش سوريه حمله خواهد شد.

وي ادامه داد: درباره اوضاع در سوريه و عراقتوافقكرديمبههمكاريبايكديگربه ويژه در ايجاد نقشه راهي براي دوران پس از جنگ ادامه دهيم. ما از ديپلماتهاي خود ميخواهيم در اين باره با هم همكاري داش//ته باش//ند و در هفتههاي آتي يك راهكار اوليه از س//وي پنج كش//ور دائم ش//وراي امنيت سازمان ملل در اين باره مطرح ميشود.

امانوئل ماكرون همچنين گفت: گروه تماس درباره سوريه بايد اعضاي شوراي امنيتسازمانمللوهمچنيننمايندگان دولت دمشق و مخالفان را نيز شامل شود. رفتن اسد ديگر هيچ ربطي به پاريس ندارد و اولويت ما از ميان برداشتن و شكست تروريستها در سوريه است.

دونالد ترامپ نيز با اشاره به اين مساله كه در حاشيه نشست گروه 20 در آلمان با روس//يه براي آتشبس دوم در سوريه گفتوگويي داش//ته اس//ت، گفت: يكي از مهمترين مس//ايلي كه از اين نشست در آلمان به دس//ت آمد اين است كه ما توانستيم به آتشبسي كه پنج روز دوام يافته اس//ت، دست پيدا كنيم. البته اين پنج روز دورهاي طوالني نيست و به همين دليل ما به دنب//ال يك آتشبس دائمي هس//تيم. در اين مدت پنجروزه، زندگي بسياري در اين كشور جنگزده در امان بوده و هيچ گلولهاي شليك نشده است. با برگزاريچنيننشستهاوگفتوگوهايي ما توانستيم آتشبس را اجرايي كنيم و به دنبال گفتوگوهاي بيشتر هستيم.

رييسجمهور فرانس//ه همچنين بر اهميت حفظ روابط خوب با روسيه به ويژه براي حل بحران در سوريه تاكيد ك//رد و ادامه داد: م//ا اختالفنظرهاي زيادي داريم اما در ش//رايط كنوني، به وي//ژه در خاورميانه، ض//رورت دارد كه اين هم//كاري براي تب//ادل اطالعات، اشتراكگذاري اختالف نظرها و تالش براي يافتن راهحل ادامهدار باشد. ترامپ در ابت//داي صحبتهايش در نشس//ت مطبوعات//ي پاريس، فرانس//ه را اولين و قديميترين متح//د آمريكا خواند و گفت آمريكا و فرانسه با روحيه انقالبي و مبارزه براي آزادي تا ابد به هم پيوند خوردهاند.

نشس/ت مش/ترك آلم/ان و فرانسه

امانوئ//ل ماكرون پيش از اس//تقبال از ترام//پ، با صدراعظم آلم//ان ديدار و گفتوگو كرده بود. اين ديدار در چارچوب نشست مش//ترك كابينههاي دو كشور صورت گرفت.

رهبران آلمان و فرانسه سپس در جمع خبرنگاران حاضر شدند و بر خواست خود مبني بر تقويت اتحاديه اروپا تاكيد كردند. آنه//ا در اين رابط//ه از تقويت همكاري دو كش//ور در زمين//ه اقتص//اد و امنيت نام بردند.

مركل بهويژه به پروژه مشترك نظامي آلمان و فرانس//ه و اصالح قوانين مالياتي ب//راي بازرگانان اش//اره ك//رد و ماكرون خواهان تجارت آزاد و عدالتمحور ش//د. رييسجمه//وري فرانس//ه همچنين به سياست پناهجويي اروپا پرداخت و ابراز اميدواري كرد كه اروپا حافظ پناهجويان باش//د و فرانس//ه در اين زمينه موثرتر و انسانيتر عمل كند.

رييسجمهور فرانس//ه و صدراعظم آلمانازهمكاريمشترككشورهايخود درزمينهامنيتشهروندانازجملهامنيت سايبريخبردادند.امانوئلماكرونوآنگال مركل پس از نشست مشترك كابينههاي آلمان و فرانسه مجددا بر تعهد به پيمان پاري//س در زمينه تغييرات آب و هوايي تاكيد كردند. م//ركل در اين كنفرانس مطبوعات//ي گفت كه مايل اس//ت روح جديدي در كالبد رابطه آلمان و فرانسه بدم//د و با هدف اص//الح منطقه يورو با يكديگرهمكارينزديكتريداشتهباشند. وي افزود كه اروپا بايد سرنوشت خود را در دست بگيرد. آنگال مركل گفت كه فرانسه و آلمان بايد براي تقويت اتحاديه اروپا در موضوع//ات امنيت و توس//عه با يكديگر همراه شوند. گفتوگو درباره چالشهاي منطق//ه پولي ي//ورو از جمله موضوعات جلسه مشترك كابينه اين دو كشور بود. مركل در مورد بودجه مشترك اتحاديه اروپا موافقت خود را با نظر رييسجمهور فرانسه براي ادغام بيشتر در منطقه يورو از طريق وزير اقتص//اد و داراي و بودجه مشترك ابراز كرد.

وي گفت: هميشه با اين ايده موافق ب//ودهام. مس//اله اين اس//ت كه چگونه باي//د اين كار را انج//ام داد. در مجموع من مخال//ف بودجه اروپايي نيس//تم. حتي در سال 2012 بودجه مختصري براي منطقه پولي يورو پيشنهاد كردم كه به س//ختي با آن مخالفت ش//د، اما خوش//حالم ك//ه اين پيش//نهاد دوباره مطرح ميشود.

اي//ن موضع م//ركل در حال//ي بيان ميش//ود كه آلم//ان بزرگترين قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا بهش//مار ميرود. منتقدان برلين دولت مركل را به اعمال فشار و تحميل سياستهاي رياضتي بر كش//ورهاي بحرانزده نظير يونان متهم ميكنند.

صدراعظ//م آلم//ان در م//ورد رييسجمه//ور اي//االت متحده گفت كه با وجود مش//خص شدن اختالفات ما با ترامپ و دولت آمريكا در نشس//ت سران گروه بيست، همكاري كشورهاي م//ا در زمينههاي امني//ت و مبارزه با تروريسم الزم و ضروري است. ماكرون در پاس//خ به همين پرس//ش با اشاره ب//ه وجود اختالف//ات، گفتوگو را تنها راهحل دانس//ت و اب//راز اميدواري كرد كه ديگر دولته//ا بتوانند آمريكا را بر پيوستن به پيمان پاريس متقاعد كنند. رييسجمهوري فرانسه در اين كنفرانس مطبوعاتي گفت فرانسه مايل است تا در موضوع پناهجويان، سياستي فعالتر، انسانيتر و موثرتر داشته باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.