اختالفات چهار كشور عربي با قطر عميقتر ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اندكي پس از تازهترين تالشهاي آمريكا براي حل بحران ميان قطر و چهار كشور عربي كه رابطه خود را با دوحه قطع كردهاند،اماراتمتحدهعربيگفتهاست،راهحليبرايمشكالت يافت نشده و اين كشورها بهسوي جدايي طوالنيمدتي گام برميدارند.

وزير مشاور در امور خارجي امارات عربي، در حساب كاربري خود در توئيتر نوشت: ما به سوي جدايي بلندمدت ميرويم، با يك راهحل سياسي كه مسير قطر را عوض كند، فاصله بسيار زيادي داريم. در نتيجه چيزي عوض نخواهد ش//د و ما بايد بهدنبال شكل تازهاي از روابط باشيم.

اين در حالي است كه وزير خارجه و همكاري بينالمللي امارات در كنفرانس خبري با وزير خارجه اسلواكي در دوبي گفت: قطر بايد تالش بيشتري براي جلب اعتمادي انجام دهد كه از او انتظار ميرود. دوحه دو توافقنامه را با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس امضا كرد كه به آن دو هم پايبند نبود.

عبداهلل بن زايد آل نهيان تاكيد كرد: قطر يا بايد عضو ائتالف ضدتروريسم باشد يا اينكه به سالمت! تمايل جدي هم از سوي كشورهاي حامي مبارزه با تروريسم در اين وجود دارد كه قطر به تغيير رويكردش پايبند باشد. وزير خارجه امارات از امضاي توافقنامه مبارزه با تامين مالي تروريس//م با طرف آمريكايي استقبال اما تاكيد كرد، دوحه بايد تالش مضاعف براي تغيير ديدگاه بسياري از كشورها در قبال خود را انجام دهد.

بن زايد تصريح كرد: كشورهاي منطقه تصميم گرفتهاند هيچ نوع سازشي با گروههاي افراطي و تروريسم نداشته باشند و منطقه به اندازه كافي رنج ديده و زماني كه كشورهاي منطقه به اندازه مصر و عربستان تالش كنند، ما خوشحال ميشويم. وي اظهار كرد: اگر قطر ميخواهد عضو ائتالف ضدتروريسم باشد خوش آمده و ما از او استقبال ميكنيم اما اگر ميخواهد در طرف ديگر باشد به سالمت!

بيش از يك ماه قبل، عربستان، امارات متحده عربي، مصر و بحرين، ضمن متهم كردن دوحه به حمايت از تروريسم، دخالت در امور برخي از كشورها و يا به خطر انداختن امنيت و ثبات در منطقه، تمامي روابط خود را با قطر قطع كرده و مسيرهايي ورودي و خروجي به آن كش//ور را بستهاند. قطر اين اتهامها را رد كرده و چهار كشور و در صدر آنها عربستان و امارات را متهم به تالش براي دخالت در امور خود و ناديدهگرفتن حق حاكميت ملياش كرده است.

كش//ورهاي عربي پيش از اين فهرستي از شرايط خود را براي ازس//رگيري روابط با دوحه فرستاده بودند كه از جمله آنها كاهش ش//ديد روابط با ايران، تعطيلي شبكه الجزيره و يا برچيدن پايگاه نظامي تركيه است. دوحه اين شروط را رد كرده است.

در هفتهاي كه گذشت، وزير خارجه آمريكا، كشوري كه روابطي بسيار نزديك با قطر، عربستان، امارات، بحرين و مصر دارد، راهي غرب آسيا شد تا شايد راهحلي براي برونرفت از بحران پيدا شود.

تيلرسون پس از ديدار با مقامهاي عربي، پنجشنبه گذشته بدون آنكه به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ دهد، به واشنگتن بازگشت. سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ابراز اميدواري كرده بود كه چهار كشور عربي و قطر براي پايان دادن به اختالفات، رودرروبهمذاكرهبنشينند.بااينهمهبيانيهصادرشدهدرتوئيتر وزير خارجه امارات، اين احتمال را مطرح كرده كه سفر سه روزه تيلرسون يخها را آب نكرده است.

پيشتر بهنظر ميرسيد كشورهاي عربي از اقدامات فعلي رضايت كامل ندارند. براي نمونه پس از امضاي يادداشت تفاهم وزير خارجه آمريكا و مقامهاي قطري براي مقابله با تامين منابع مالي تروريسم، عربستان در بيانيهاي از طرف چهار كشور گفته بود اين گام كافي نيست و قطر را متهم كرده بود كه پيمان شكسته است.

آسوشيتدپرس در گزارشي اين احتمال را مطرح كرده كه فرانسه، كشور بعدي خواهد بود كه تالش خواهد كرد راهحلي براي بحران پيدا كند. ژان ايو لودريان، وزير خارجه آن كشور نيز قرار است در هفته پيشرو، براي پيگيري مذاكرات عازم منطقه شود. پيش از اين چين، رييس دورهاي شوراي امنيت سازمان ملل، گفته بود اين شورا دخالتي در موضوع نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.