از سرگيري صدور سالح آلمان به عربستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دولت آلمان با صادرات ميليوني سالح به عربستان سعودي موافقت كرد. اين موافقت در ش//رايطي است كه جنگ داخلي در يمن و بحران قطر در منطقه خليجفارس همچنان ادامه دارد. حزب سوسيال دموكرات آلمان از اين تصميم دولت انتقاد كرده است.

شبكه اول تلويزيون سراسري آلمان)DRA( و هفتهنامه آلماني اشپيگل گزارش دادند كه در آخرين نشست شوراي امنيت فدرال آلمان (BSR) موضوع فروش پرمنفعت تجهيزات نظامي آلمان به عربستان سعودي تاييد شده است.

وزير اقتصاد آلمان كه عضو حزب سوسيال دموكرات اين كشور است، اين خبر را به كميسيون مربوطه در مجلس نمايندگان آلمان، بوندستاگ اطالع داده است. گفته شده كه مهمترين خريدار كنوني سالحهاي آلمان گرچه عربستان است اما فروش سالح به مصر و صربستان هم انجام خواهد شد.

عربستان سعودي در مجموع خواستار 48 قايق گشتي ساخت كارخانجات لورسن آلمان است. در ابتدا قرار است چهار قايق از اين نوع به عربستان فروخته شود. عربستان همچنين خواستار 110 كاميون حمل تجهيزات نظامي و انواع ديگر »تجهيزات و وسايل فني نظامي« چون مهمات است.

بر مبناي اين گزارش، شوراي امنيت فدرال آلمان با فروش يك زيردريايي به مصر و چهار بالگرد ايرباس به صربستان نيز موافقت كرده است. فروش سالحهاي آلمان به عربستان مدتهاست در اين كشور بحثهاي فراواني را برانگيخته است و بسياري مخالف اين گونه معامله با عربستان سعودي هستند. اين بحث حتي در زمان زيگمار گابريل، وزير پيشين اقتصاد آلمان نيز وجود داشت.

احزاب ائتالفي دولت كنوني آلمان شامل اتحاد احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي با حزب سوسيال دموكرات آلمان به تفاهم رسيده بودند كه به كشورهاي مناطق جنگي و بحراني جهان چون خاورميانه سالح نفروشند.

معاون فراكسيون حزب سوسيال دموكرات آلمان در مجلس نمايندگان اين كشور از اين اقدام دولت آلمان انتقاد كرد. رولف موتسنيش در اين باره گفت ارسال قايقهاي گشتي بيشتر به عربستان به خاطر بحرانهاي موجود ميان عربستان و قطروهمچنينبستهشدنسواحليمنبسيارانتقادبرانگيزاست.اوبارديگرتكرار كرد كه »فروش سالح به مناطق بحراني جهان ممنوع است.« معاون فراكسيون حزب سوسيال دموكرات آلمان در مجلس نمايندگان اين كشور در ادامه گفت، اين اقدام دولت آلمان كامال مغاير سخنان آنگال مركل، صدراعظم آلمان است كه ميگويد به دنبال راهكاري براي استقرار صلح در يمن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.