فعال حقوق بشر چيني و برنده صلح نوبل درگذشت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- ليو شيائوبو، فعال زنداني حقوق بشر چين كه مبتال به بيماري سرطان بود به علت از كارافتادگي اندامهاي حياتي داخلي در 61 سالگي درگذشت. اتحاديه اروپا پيش از اين بارها از چين خواسته بود كه اجازه دهد اين مدافع حقوق بشر براي مداوا به خارج برود. شيائوبو در بيمارستاني در چين بستري بود. دولت چين با وجود درخواستهاي مكرر سياستمداران جهان مانع از خروج اين مدافع حقوق بشر از اين كشور شده بود.

فدريكا موگريني روز اول ژوئيه سالجاري در پيامي در بروكسل اعالم كرده بود كه اتحاديه اروپا از چين انتظار دارد هر چه زودتر به داليل انساندوستانه اجازه دهد ليو شيائوبو، براي مداوا به هر كشوري كه خود ميخواهد، مسافرت كند. پزشكان بيماري او را درمانناپذير ارزيابي كرده بودند.

ليو شيائوبو در سال 2009 پس از كمك به راهاندازي يك دادخواست عمومي موسوم به منشور 2008 كه در آن خواستار يك سري اصالحات كلي در چين شده بود، به اتهام تحريك به براندازي قدرت دولت بازداشت و به يازده سال زندان محكوم شد. شيائوبو كه استاد رشته ادبيات بود از زمان جنبش دموكراسيخواهي در سال 1989 در پكن و سركوب خونين آن به دست حاكمان چين، بارها در حبس به سر برده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.