تالش براي احضار پسر ترامپ به سنا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

BBC - كميته قضايي مجلس سناي آمريكا قصد دارد از پسر ارشد دونالد ترامپ درباره ديدارش با يك وكيل روس در جريان مبارزات انتخاباتي سال 2016 توضيح بخواهد.

سناتور جمهوريخواه چارلز گرسلي، رييس كميته مذكور قصد دارد از پسر ارشد ترامپ بخواهد در يك جلسه علني به سواالت نمايندگان درباره ارتباطش با ناتاليا وسلنيتسكايا، وكيل روس پاسخ دهد. كميته قضايي سنا يكي از نهادهاي كنگره آمريكاست كه مشغول تحقيق درباره اتهام دخالت دولت روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكاست.

دونالد ترامپ پسر پيشتر گزارشها درباره ديدارش با وسلنيتسكايا را تاييد كرده است. به گفته او، هدف از ديدار ژوئن 2016 دريافت اطالعاتي حساس عليه هيالري كلينتون بود، اما در نهايت اطالعاتي دريافت نكرد.

همزمانرييسمجلسنمايندگانآمريكاازپسررييسجمهورآمريكاخواستهباكميتهقضاييسناهمكاريكند.رايانگفت از اين اقدام حمايت ميكند. رييس مجلس نمايندگان آمريكا پنجشنبه گذشته گفت: فكر ميكنم هر فردي كه از او دعوت ميشود به عنوان شاهد در كنگره حاضر شود، بايد اين كار را انجام دهد. اين نخستين بار است كه يكي از نزديكان رييسجمهور آمريكا، آمادگي اطرافيان او را براي همكاري با شهروندان روسيه براي ضربه زدن به رقيب دموكرات تاييد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.