هزينه 2/5 ميليارد دالري تركيه؛ خريد سامانه S400 روسيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-دولتتركيهبرايخريدسامانهموشكي004S باروسيهبهتوافق كامل رسيده است. يك مقام ارشد تركيه كه خواست نامش فاش نشود با تاييداينخبرگفت:برايدريافتاينسيستمدفاعي5/2 ميليارددالرهزينه شده است و قرار است تا در مرحله اول دو واحد از اين سيستم موشكي در سال آينده ميالدي در خاك تركيه نصب و راهاندازي شود و دو واحد ديگر از اين سامانه در داخل تركيه توليد و مورد استفاده قرار گيرد. به گفته وي مقامات »روس آبارون اكسپورت روسيه« نميخواهند تا جزييات دقيق اين قرارداد منتشر شود و لذا انتشار اخبار بيشتر درباره اين سيستم دفاعي در تركيهامكانپذيرنيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.