تحريمهاي اوباما عليه روسيه لغو ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-كاخ سفيد از احتمال بازگشت اموال ديپلماتهاي روسيه در خاك اينكشورخبرداد. معاوندستياررييسجمهورآمريكاگفت:ماميخواهيم فرصتي را براي تعامل و همكاري با روسيه فراهم كنيم. وي افزود: اين واقعيت است كه ما نميتوانيم يك نقطهنظر مشترك در مسايل جهاني داشته باشيم اما مسايل و دغدغههاي مشتركي داريم، به عنوان مثال ميتوان به مشاركت موفق آمريكا و روسيه در وضعيت سوريه اشاره كرد. وي افزود: فراموش نكنيد كه بيش از 400 هزار نفر در سوريه كشته شدهاند كه اين وحشتناك است اما اگر حسن نيتي كه از كرملين ميآيد و چنان به نظر ميرسد كه خواهان آتشبسهستند،شايدايناقداميكشانسيباشدكهوزيرامورخارجهآمريكا براي بهبود روابط دو كشور ميخواهد انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.