هزينه 3/8 ميليون دالري اوكراين؛ ساخت ديوار مرزي با روسيه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- اوكراين در مرز مشترك خود با روسيه ديوار ميكشد. دادستاني اوكراين اعالم كرد كار بررسي اختصاص منبع مالي مورد نياز از بودجه دولتي اوكراينآغازشدهاستكهدرمرحلهنخستدرحدود8/3 ميليوندالراست. اوكرايندرپيبحرانسياسيباروسيهازسال4102 ميالديتاكنونتصميم به ساخت ديوار مرزي با روسيه گرفته است. در سال 2015 ميالدي دولت اوكراين اين پروژه را با نام استينا به معني ديوار تاييد كرد اما پس از مدتي با گسترش همكاريهاي خود با غرب و اتحاديه اروپا نام اين ديوار به يوروپسكي وال )ديوار اروپا( تغيير كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.