برلين و پاريس جنگنده اروپايي ميسازند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله- آلمان و فرانس//ه در چارچوب همكاريهايي گس//ترده در عرصه پروژههاي تسليحاتي قصد دارند نسل جديدي از جتهاي جنگنده را جايگزين جنگندههاي كنوني خود كنند. طرح نهايي اين پروژه اواس//ط سالآيندهميالديبهپايانميرسد. آلمانوفرانسهقصددارندمشتركايك جت جنگنده اروپايي بسازند. كاخ اليزه اعالم كرد كه اين جنگنده قرار است در درازمدت جايگزين ناوگان هوايي كنوني دو كشور شود. قرار است طرح نهايي اين پروژه تا اواسط سال آينده ميالدي با نظارت دو طرف تدوين شود. آلمان و فرانسه در عين حال قصد همكاري گستردهاي را در عرصه پروژههاي تسليحاتي در دهه آينده ميالدي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.