سفر رييسجمهور آلمان به افغانستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله-رييسجمهورآلمانپنجشنبهگذشتهدرسفريغيرمنتظره براي ديدار با نيروهاي مستقر در يكي از پايگاههاي نظامي در نزديكي مزار شريف وارد افغانستان شد. فرانك والتر اشتاينماير سوار بر يك هواپيماي نظامي آلماني از قزاقستان به طرف افغانستان سفر كرد. اين پايگاه نظامي مركز فرماندهي شمال افغانستان است و يگاني از نيروهاي ارتش آلمان در آن مستقرهستند.آلمانحدود149 سربازمستقردرافغانستانبهعنوانبخشي از هيات آموزشي كنوني ناتو موسوم به حمايت راسخ دارد. هدف اين هيات حمايت از نيروهاي افغان است تا اين كشور بتواند در نهايت بدون كمكهاي خارجي اقدامات امنيتي را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.