لوال داسيلوا به 9/5 سال زندان محكوم شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله-لوئيس ايناسيو لوال داسيلوا، رييسجمهور پيشين برزيل، به جرمفسادوپولشوييبه5/9 سالزندانمحكومشد.اوكه17 سالسندارد، ميتواند عليه اين حكم درخواست فرجام كند و فعال نبايد به زندان برود.

به نظر دادگاه شركت ساختماني OAS آپارتماني را در شهر گواروخا در ساحل آتالنتيك با تجمالت فراوان براي رييسجمهور پيشين برزيل نوسازي كرده است. لوال نيز در عوض دريافت سفارشهايي از شركت نفتي پتروبراس را براي اين شركت ساختماني ميسر كرده است. لوال در جريان محاكمات اين اتهام را رد كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.