رايقاضيآمريكاييعليهمحدوديتهايخانوادگي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

BBC -يكقاضيدرايالتهاواييآمريكا،عليهمحدوديتهادرپيوندهاي خانوادگي شهروندان كشورهاي ش//شگانه، متقاضي رواديد به اياالت متحده راي داده است. بنا بر فرمان اجرايي دولت، اعضاي خانواده مانند پدربزرگ و مادربزرگ شامل پيوندهاي نزديك براي صدور رواديد نميشوند. قاضي دريك واتسون در هونولولو، گفته است پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، خاله، دايي، عمو و ديگر شهروندان ايران و پنج كشور ديگر، كه عضو يا اعضاي خانواده آنها شهروند آمريكاست، بايد بتوانند رواديد ورود بگيرند. پيش از اين ايالت هاوايي از قاضي واتسون خواسته بود تا تفسير خود از حكم ديوان عالي آمريكا را ارائه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.