نيروهاي عراقي به بدرفتاري در موصل متهم شدند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رويترز- نيروهاي عراقي و ائتالف ضدداعش، به رهبري آمريكا، متهم شدهاند كه در نبرد موصل مطابق معيارهاي حقوق بشري رفتار نكردهاند.

گروه عفو بينالملل ائتالف ضدداعش را به استفاده نامتناسب از سالحهاي سنگين در مناطق مسكوني پر تراكم متهم كرده است. ديدهبان حقوق بشر هم از گزارشهاي موجود درباره شكنجه و اعدامهاي بدون محاكمه توسط نيروهاي عراقي ابراز نگراني كرده است. در روزهاي اخير ويدئوهايي منتشر شده كه به نظر ميرسد در آنها نيروهاي امنيتي عراق افرادي را به ظن ارتباط با داعش مورد بدرفتاري شديد قرار ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.