جايگاه بازار سرمايه در پازل اقتصاد مقاومتي

Jahan e-Sanat - - NEWS - بينالملل

هادي مومني- وقتي در چهار سال اخير واژه »اقتصاد« سه بار در نامگذاري سالهادرايرانتوسطمقاممعظمرهبري نقش اساس//ي داشته و در دو سال اخير »اقتصادمقاومتي«بهعنوانكليديترين محور شعارها انتخاب شده، نشاندهنده اين امر است كه نقشه راه اقتصادي كشور بايدبهچهسمتيبراساسمقتضياتزمان حركت كند. انتخاب شعارهاي »اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي« در سال3931، »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل«درسال5931 و»اقتصادمقاومتي، توليد-اشتغال«درسال6931 مشخص ميكند كه رهبري انقالب در اوج فشارها و تحريمهاي يكجانبه ايران از س//وي جامعهجهانيبايكسياستهوشمندانه نگاهدولت،مردموتصميمگيرندگانكالن اقتصادي در كشور را به سمتي هدايت كردهاند كه كمترين فشار و آسيبها با اجراي سياستهاي بومي شده و تالش حداكثري بر پيكره و ش//اكله اقتصادي ايران وارد ش//ود. بر اين اس//اس اركان و نهادهاي اقتصادي در ايران، دولت، وزرا و همه عوامل اجرايي در چهار سال اخير و به خصوص طي دو سال اخير با اجراي راهبردهاي »اقتصاد مقاومتي« س//عي كردهاند با اجراي بهينه سياس//تهاي ابالغشدهازظرفيتهايداخليبيشترين بازدهي به دست آيد. ظرفيتهايبازارسرمايه در مي//ان همه نهاديه//اي مهم و تاثيرگذار ب//راي اجراي سياس//تهاي »اقتصاد مقاومتي« در ايران، بازار سرمايه بهعنوان يكي از بازارهاي هدف كه اكثر صنايع،شركتهاوتوليدكنندگانمستقيم ياغيرمستقيمدرآنحضوردارند،ازهمان ابتدانقشوجايگاهمناسبيرابرايتحقق اينسياستهابرعهدهداشتهاست.دربازار سرمايه ايران چهار بورس »اوراق بهادار، فراب//ورس، كاال و انرژي« نقش اصلي را ب//ازي ميكنند. ح//دود 40 صنعت در بورس ايران فعاليتهاي خود را هر روز در تاالرهاي شيشهاي آغاز ميكنند كه ش//امل همه صنايع اصلي و مادر مانند »پتروشيمي، فلزات، خودرو، دارو، قند و شكر، شيميايي، سيمان، كانيهاي فلزي و غيرفلزي، بانكها و موسس//ات مالي، حملونقل، بيمه، مخابرات «...و ميشود. اين صنايع و شركتهاي وابسته به آن به خوبينشانميدهندكهچهبخشبزرگ، مهم و تاثيرگذاري از كليت فعاليتهاي اقتصادي ايران در بازار سرمايه به صورت مستمروهميشگيحضوردارد.درآنسو بر اساس آخرين آمارهاي رسمي، نزديك به 10 ميليون كد سهامداري » حقيقی و حقوقی« براي همه بورسها تا به امروز صادر شده كه رقم قابل توجهي را نشان ميدهد. هرچند در كش//ورهاي توسعه يافته در مقايسه با ايران تعداد سهامداران زيادتري در بورسها فعال هستند اما به هر حال با توجه به رشد اقتصادي كشور اينعددخيليهمنميتواندنااميدكننده باشد. اهدافويژه در بخشي از سياستهاي ابالغ شده »اقتصاد مقاومتي« به صراحت بيان شده كه بايد » شفاف و روانسازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار، تامين شرايط و فعالسازي تمام امكانات و منابع مالي و سرمايههاي انساني، پيش//تازي اقتصاد دانشبنيان، پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي، محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، سهمبري عادالنه عواملدرزنجيرهتوليدتامصرفمتناسب با نقش آنه//ا در ايج//اد ارزش، افزايش توليد داخلي نهادهها و كاالهاي اساسي )بهويژه در اقالم وارداتي( و اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تامين كاالهاي واردات//ي با هدف كاهش وابس//تگي به كش//ورهاي محدود و خ//اص، اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالي كش//ور با هدفپاسخگوييبهنيازهاياقتصادملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي، حمايت همهجانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوري مثب//ت، افزايش ارزشاف//زوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعهتوليدكاالهايدارايبازدهيبهينه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و ب//اال بردن صادرات ب//رق، محصوالت پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي با تاكيد بر برداشت صيانتي از منابع، شفافسازي اقتصاد و سالمس//ازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تج//اري، ارزي ...و « در اجراي اين سياستهاي با هوشمندي و توان مضاعفي در بازارهاي هدف كه بازار سرمايهرانيزشاملميشوددرواقعيتبه مرحله اجرا درآيد.

اج/راي سياس/تها در ب/ازار سرمايه

نگاه//ي ب//ه اه//داف اصل//ي و ويژه سياستهاي»اقتصادمقاومتي«بهروشني مشخص ميكند كه ارتقاي شفافيت در بازار س//رمايه و اركانهاي زيرمجموعه بهخص//وص بورسها با ه//دف گردش سريعنقدينگيوتسهيلصادراتصنايع براي جذب نقدينگيهاي خارجي، ايجاد ثبات و تع//ادل در بازارهاي معامالتي و رسيدن به يك روند رو به رشد صعودي از جمله برنامههايي است كه بازار سرمايه ميتواند در اجراي آن براس//اس قوانين فعلي يا حتي ارتقا و اصالح قوانين موجود گامه//اي عملي و موث//ري را در اجراي »اقتص//اد مقاومتي« در ابع//اد اين نهاد بر دارد. در عين حال فعالس//ازي كليه امكانات كه يكي ديگر از برنامههاي اين سياستهاس//ت هم ميتواند بهعنوان يك ه//دف در بازار س//رمايه بازتعريف ش//ود تا از نهايت پتانسيلهاي موجود اس//تفاده ش//ود. افزون بر اين پيشتازي اقتصاد دانشبنيان كه يكي از راهبردهاي مهم اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است در دو سال اخير و دربازارسرمايهبهخوبيمورداستقبالقرار گرفته است. بازار فرابورس ايران بهعنوان يكي از بورسهاي اصلي در بازار سرمايه بهعنوان نهادي كه بيشترين فرصتها را براي ش//ركتهاي دانشبنيان فراهم ساخته توانسته است در اجراي »اقتصاد مقاومتي« براساس اقتصاد دانشبنيان نهايت حمايتهاي اجرايي را انجام دهد كه البته انتظار ميرود در آيندهاي نزديك ش//اهد تحوالت بزرگ و تاثيرگذارتري در اين زمينه باشيم. همچنين اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالي كه بخشي از آن را ميتوان براي بازار س//رمايه نيز تعريف كرد هم ميتواند با نگاه تازهتري از سوي مقامات مسوول در اين بازار مورد توجهقرارگيرد.هرچندهدفاصليبيشتر برايبازارپولمشخصشدهامابههرحال رابطه تنگاتنگ و مستقيم بازار سرمايه و بازار پول ايجاب ميكند تغيير سياستها با همافزاييهاي مكمل دربازار سرمايه نيز اجراشود.شفافسازياقتصاد،سالمسازي و جلوگيري از زمينههاي فسادزا بهعنوان يك//ي ديگر از اهداف اساس//ي »اقتصاد مقاومتي« از جمله برنامههايي است كه در بازار س//رمايه هميشه از گذشته تا به ام//روز به اجرا درآمده اما بايد براس//اس سياستهايتازهباحمايتهايبيشتري از س//وي اركان بازار سرمايه و مسووالن اين ب//ازار مورد توجه خاصي قرار گيرد. ايجاد يك بازار متعادل و به دور از حاشيه و البت//ه رانتهاي اطالعات//ي به خوبي ميتواند جريان اطالعات را در بازار سرمايه بدون واسطه شفاف كند و البته جلوي فسادهای احتمالي را بگيرد يا كمترين فسادها در اين بازار شكل گيرد تا يكي از اهداف اصلي »اقتصاد مقاومتي« در بازار سرمايه به خوبي اجرا شود. به هر حال بر اساس آنچه بررسی شد همه اين موارد مطرح شده اگر به درستي در بازار سرمايه و زيرمجموعههاي آن به اجرا درآيد، اين بازار ميتواند سهم عمده و تاثيرگذاري در تكميلپازلهاياقتصادمقاومتيدرايران برعهدهداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.