آيفكس يك درصد رشد كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS - ديدگاه

گروه بورس- بازار فرابورس سومين هفته معامالتي تيرماه را با رشد هفتگي ش//اخص كل، حجم، تع//داد دفعات و ارزش معامالت پش//ت س//ر گذاشت، ضمن اينكه در ميان صنايع بورسي نيز گروه فلزات اساسي براي چندمين هفته متوالي به صدرنشيني خود ادامه داد. در هفتهمعامالتيمنتهيبه32 تيرماه69 سهامدارانتعداديكهزارو784 ميليون ورقه بهادار را در861هزار دفعه به ارزش9 هزارو561 ميلياردريالمعاملهكردندكه نسبتبههفتهمعامالتيپيشينبهترتيب از افزاي//ش ‪8 31،‬ و 30 درصدي حجم، تعداد دفعات و ارزش معامالت در مجموع بازارهايچندگانهفرابورسحكايتداشت. نگاهي به روزهاي معامالتي هفته قبل نشانميدهدبهترتيبيكشنبههجدهم و سهشنبه بيستم تيرماه بيشترين ارزش و حج//م معامالتي روزان//ه در مجموع بازارهاي فرابورس به ثبت رسيده است. روز يكشنبه ارزش معامالت به رقم سه هزارو08 ميلياردريالرسيدوسهشنبه نيز حجم معام//الت رقم 360 ميليون ورقه را ثبت كرد كه اين دو رقم نسبت به ارقام دادوستد ساير روزهاي كاري هفته بيشتر بود. در همين حال شاخص كل فرابورس نيز توانس//ت بازدهي خود را از ابتداي س//ال به مدد رشد يك درصدي خود در هفته گذشته به نزديكي چهار درصد برساند. معاملهگران هفته پيش همچنين دادوستدهاي نسبتا پررونقي را در بازارهاي دوم، شركتهاي كوچك و متوسط و ابزارهاي نوين مالي رقم زدند. بهاينترتيبدربازاردومشاهدرشدبيش از 100 درصدي حجم و ارزش معامالت بودي//م.دربازاردومافزايش772 درصد حجمو72 درصديارزشنقلوانتقالها و در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز رشد01 و 28 درصدي حجم و ارزش جابهجايي اوراق بهادار به ثبت رسيد. از سوي ديگر رصد معامالت بازار ابزارهاي نوين مالي نيز حاكي از آن اس//ت كه اوراق بدهي، صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و اوراق تسه همگي افزايش دادوستدها را در هفته گذشته تجربه كردهاند. بر اين اساس 5/5 ميليون ورقه بدهي به ارزش پنجهزارو663 ميلياردريال،71 ميليون ورقهبهاداربهارزش032 ميلياردريالو در نهايت 430 هزار ورقه تسه به ارزش 333 ميليارد ريال در اين بازار دست به دست شدند كه همگي نسبت به هفته پيشين با رشد مواجه شدند. در اين ميان ارزش معامالت خرد بازار س//هام نيز در مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه، SME و مشتقه به دو هزار و 593 ميليارد ريال رسيد كه گروه فلزات اساسي با معامالتي بهارزش193 ميلياردريال،51 درصداز ارزش كل را در اختيار گرفت و در صدر ايستاد. پس از آن گروههاي حملونقل و محصوالتكاغذيبهترتيبسهم41 و 11 درصدي را از ارزش كل معامالت در اختيار گرفتند و در جايگاه دوم و س//وم ايس//تادند. در ميان 10 صنعت نخست فرابورس//ي در هفته قبل نام گروههاي شيميايي، دارويي و س//رمايهگذاريها نيز به چش//م ميخورد. در گروه فلزات اساسينيز02 تيرماهمعاملهعمده99/4 درصد از سهام غيرمديريتي شركت آهن و فوالد ارفع به ارزش 426 ميليارد ريال قطعيت يافت. س//رمايه اين شركت دو هزار و 994 ميليارد ريال است و در بازار دوم فرابورس معامالت سهام اين شركت انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.