شفافيت قيمت عرضه گندم در بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كن//ار رفتن دالالن پرش//مار از بازار كش//اورزي و كش//ف عادالنه قيمتها در ب//ورس كاال از مزيته//اي اج//راي قيمت تضميني گندم است بهطوري كه عرضه محصوالت در بورس كاال ميتواند بخشي از مش//كالت توليدكنندگان و كشاورزان را مرتفع كند. به گزارش ايسنا، علي وقفچي، س//خنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي به عرضه گندمبهصورتقيمتتضمينيدربورس كاال اشاره كرد و گفت: مهمترين مزيت قيمتتضمينيگندمدربورسكاال،كنار رفتن دالالن پرشمار از بازار كشاورزي و كشفعادالنهقيمتهادربورسكاالست. وي در ادام//ه افزود: يكي از عمدهترين مش//كالتي كه بخش كش//اورزي با آن مواجه است، بحث بازار اين محصوالت اس//ت كه در آن شاهد حضور دالالن و واسطهگرانهستيمكهبخشعمدهسود بهآنهاتعلقميگيرد.انتظارداريمباعرضه محصوالتكشاورزيدربورسكاالشاهد شفافيت در قيمتها و كوتاه شدن دست واس//طهگران از اين بازار پرسود باشيم. سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابعطبيعيتصريحكرد:بهدليلپايين بودن بهرهوري در بخش كش//اورزي در بحث توليد با مشكالت عديده و بسياري روبهرو هس//تيم، بهطوري ك//ه بايد در راس//تاي تقويت اين بخش تالشهاي بس//ياري صورت گيرد. به همين دليل عرضه محصوالت كش//اورزي در بورس كاال ميتواند بخشي از اين مشكالت را براي توليدكنندگان و كشاورزان مرتفع كند. وي در پايان يادآور شد: از معايبي كه ميت//وان در خريد تضميني به آن اشاره كرد، اين است كه در اين نوع خريد توانمندي، مهارت و علمي بودن در بحث كشاورزي مورد نظر قرار نميگيرد، بلكه بهسمتيحركتميكنيمكهمحصوالت خود را تحث هر شرايطي و با هر كيفيتي به فروش برس//انيم. اگر انتظار داريم در بح//ث رقابتپذيري حرفي براي گفتن با رقباي خارجي خود داشته باشيم، بايد در راستاي توسعه طرح قيمت تضميني به جاي خريد تضميني باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.